• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Slachtoffers loverboys

Melding en registratie van slachtoffers van loverboys

Het is belangrijk dat alle slachtoffers van loverboys gemeld en geregistreerd worden bij CoMensha. Dat is het landelijke Coördinatiecentrum Mensenhandel in Nederland.

Handreiking voor professionals

Hulpverleners spelen een belangrijke rol in het melden van slachtoffers. Heeft u te maken met iemand die slachtoffer is van loverboys? Download de handreiking voor professionals. Daarin staat omschreven hoe u een vermoedelijk slachtoffer van een loverboy kunt melden bij CoMensha (het Coördinatiecentrum Mensenhandel). U leest wat een melding inhoudt en hoe het zit met het krijgen van toestemming van de ouders en het slachtoffer.

Toestemmingsverklaring

Bij melding is een schriftelijke toestemmingsverklaring nodig. Slachtoffers ouder dan 16 jaar vullen deze zelf in. Bij slachtoffers jonger dan 16 jaar wordt de verklaring ingevuld door de ouders of voogd van het slachtoffer.

Informatie voor ouders en slachtoffers

Naast de handreiking voor professionals zijn er ook folders voor slachtoffers van loverboys en ouders van slachtoffers. Deze informeren ouders en slachtoffers over wat een melding bij CoMensha inhoudt.

Waarom is melden belangrijk?

Een melding geeft inzicht in wie de slachtoffers van loverboys en mensenhandel zijn. Dit is belangrijk om de aard en omvang van mensenhandel in beeld te brengen, en om de problemen te kunnen aanpakken. Ook de publieke opinie en politieke agenda vragen om een helder beeld van dit type criminaliteit. Inzicht in de aard en omvang van de problematiek is essentieel voor:

  • Effectieve signalering: hoe kunnen we slachtoffers herkennen?
  • Effectieve opvang: hoe moet de opvang worden ingericht om slachtoffers op te vangen
  • Specialistische hulpverlening: hoe sluiten we aan bij de doelgroep? 
  • Gerichte preventie: welke groepen zijn kwetsbaar en waar moet de preventie zich op richten
  • Efficiëntere opsporing: wat is de werkwijze van de mensenhandelaren? 
  • Weloverwogen beleid: welke keuzes maken we op landelijk en lokaal bestuurlijk niveau en binnen de politie, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)?
Vragen?

Stefanie Abrahamse is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.