• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Pas verschenen

Kernbegrippen van kosteneffectiviteit

Gemeenten en aanbieders van jeugdhulp zijn steeds meer met elkaar in gesprek over kosteneffectiviteit. Hier vindt u uitleg over veelgebruikte begrippen, zoals iker, ikur, QALY, referentiewaarde, referentieprijs, ziektelast en onzekerheidsanalyse.

Soorten onderzoek naar kosteneffectiviteit

Gemeenten en aanbieders van jeugdhulp zijn steeds meer met elkaar in gesprek over kosteneffectiviteit. Dit overzicht gaat over daarbij gebruikte analyses, zoals maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba), maatschappelijke businesscase, SROI, kosteneffectiviteitsanalyse (kea) en kostenutiliteitsanalyse (kua).

QALY als maat voor kosteneffectiviteit in het jeugddomein

Gemeenten en aanbieders van jeugdhulp zijn steeds meer met elkaar in gesprek over kosteneffectiviteit. Quality-Adjusted Life Year (QALY) is daarbij een veelgebruikte maat. Lees hier over het bereken van de QALY, de formule en  het gebruik.

omslag Quickscan Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs

Quickscan Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs

De uitkomsten van deze Quickscan kunnen benut worden om met betrokkenen uit het veld, zowel vanuit de zorg als vanuit het (speciaal) onderwijs en met gehandicapten- en ouderorganisaties te werken aan een pakket van maatregelen dat in samenhang de financiering en organisatie van de zorg in onderwijstijd vereenvoudigt.

omslag Schoolse en bovenschoolse voorzieningen

Schoolse en bovenschoolse voorzieningen

Lees het verslag van de bijeenkomst over (boven)schoolse voorzieningen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte woensdag die het Steunpunt Passend Onderwijs en NJi op 31 oktober 2018 organiseerden.

omslag OplossingenLab2

OplossingenLab2

Lees het verslag over de tweede bijeenkomst van het OplossingenLab, waarop zo’n honderd medewerkers uit de gehandicaptenzorg en van scholen voor speciaal onderwijs bijeenkwamen om kennis en ervaring uit te wisselen over de manier waarop de zorg in het onderwijs gebracht kan worden, of juist het onderwijs in de zorg.

omslag Samen werken aan optimale ondersteuning mbo-studenten

Samen werken aan optimale ondersteuning mbo-studenten

Het NJi en onderzoeksbureau KBA Nijmegen beschrijven drie voorbeelden over hoe mbo-instellingen en gemeenten samenwerken om studenten optimaal te ondersteunen, met tips en trucs voor de praktijk. Ook krijgt u aanbevelingen voor onderzoek naar resultaten, effecten en kosten, en handvatten voor gesprek over bestuur en beleid.

Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp?

Sinds de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeenten hanteert het CBS het begrip jeugdzorg als verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De term jeugdhulp omvat alle vormen van hulp en ondersteuning (lvb, opvoedvragen, opvoedhulp, jeugd-lvb en jeugd-ggz) variërend van licht ambulant (vaak vanuit een wijkteam, waaronder mogelijk ook gewone opvoedvragen) tot en met intensieve, zeer gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus).

omslag Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

De kinderopvang kan vluchtelingenkinderen een goede start geven door hun ouders te betrekken bij de zorg. 

omslag Deskundigheidsbevordering en methodieken

Deskundigheidsbevordering en methodieken

Deze brochure richt zich op deskundigheidsbevordering van de kinderopvangmedewerkers die werken met vluchtelingenkinderen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies