• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Waar werken we aan?

Het kader voor alle voorgenomen activiteiten van 2017 zijn de algemene missie, visie en kerndoelen van het NJi, de meerjarenstrategie voor 2013-2017 en de specifieke speerpunten voor 2017. Een groot deel van de activiteiten wordt gefinancierd vanuit de instellingssubsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De overige activiteiten worden bekostigd vanuit extra financieringsstromen zoals subsidies voor specifieke projecten en opdrachten van derden.

Thema's per programma

Het NJi heeft haar activiteiten gebundeld in meerjarige programma’s waarin een aantal thema's centraal staan:

Thema’s:

 • Pedagogische civil society (opvoedsteun, informele pedagogische arrangementen en community care)
 • Gelijke kansen en inclusie (o.a. vluchtelingenkinderen, kinderen in armoede)
 • Preventief jeugdbeleid (o.a. preventie en vroegsignalering en versterken protectieve factoren)
 • Pedagogische kwaliteit van basisvoorzieningen zoals (brede) school, integrale kindcentra, kinderopvang en jeugdwerk
 • Participatie en eigen regie jeugdigen en ouders, cliënten
 • Eurodesk en Erasmus + Jeugd

Thema’s:

 • Ontwikkeling basiszorg jeugd en gezin: wat werkt en lerende praktijk
 • Opvoedingsondersteuning en mediaopvoeding
 • Verticale en horizontale integratie (o.a. samenwerking rond veiligheid, multiproblematiek, aansluiting op specialistische hulp)
 • De jeugd en gezinsprofessional: generalist - specialist
 • Integraal werken in de wijk (sociaal domein breed)

Thema’s:

 • Preventie en vroegsignalering kindermishandeling (o.a. basisvoorzieningen en wijkteams)
 • Multidisciplinaire aanpak ++ bij ernstige geweldsproblematiek
 • Effectieve hulp voor mishandelde kinderen en hun ouders
 • Samenwerken aan veiligheid (o.a. verbinding Veilig thuis en wijkteams)
 • Integrale aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld i.s.m. Movisie
 • Nieuwe jeugdbescherming

Thema’s:

 • Effectiviteit en werkzame bestanddelen
 • Meten en verbeteren van de praktijk
 • Kosteneffectiviteit
 • Passende jeugdhulp: doeltreffende schakels tussen specialistische en generalistische hulp
 • Samenhangende jeugdhulp: multidisciplinaire samenwerking, integrale, intersectorale aanpak specialistische hulp
 • Meten in samenhang: zicht op effectiviteit in keten

Thema’s:

 • Richtlijnen en standaarden en het gebruik daarvan voor het versterken van de professionele autonomie
 • Modellen voor reflectie en bijhouden van vakkennis: een leven lang leren
 • Gedeelde besluitvorming professionals, ouders en jeugdigen
 • Professionalisering wijkteams en kinderopvang/vve
 • Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming
 • Effectieve implementatie in het jeugddomein

Thema’s:

 • Ondersteunen gemeenten bij de transformatieopdracht (o.a. kennis- en vraagbaakfunctie)
 • Van jeugd naar volwassenheid: 18-/ 18+
 • Bekostiging en opdrachtgeverschap (o.a. inkoop en sturen op kwaliteit en outcome)
 • Regionale en digitale kennis co-creatie en uitwisseling (o.a. kennis-praktijknetwerken, ‘makelaarsfunctie’)
 • Internationale kennis over transformatie

Thema’s:

 • Infrastructuur Jeugdmonitoring (o.a. netwerk, database en datawarehouse Jeugd)
 • Staat van de jeugd, welbevinden, opvoeding en zorg
 • Investeringsagenda Monitoring (o.a. outcomesturing, meten en verbeteren lokaal beleid; inbedding jeugdmonitors in sociale domein)
 • Ontwikkeling thematische monitoren (kindermishandeling, passend onderwijs, transformatie etc.)

Thema’s:

 • Preventie in de verbinding onderwijs – jeugdhulp
 • Verbinding scholen en wijkteams
 • Passende ondersteuning (onderwijs-zorgarrangementen)
 • Participatie en toeleiding arbeid kwetsbare jeugd
 • Sturen op samenhang en effectieve samenwerking

Daarin zijn structurele activiteiten geprogrammeerd voor beheer en uitbreiding van het kennisbestand en de kennisinfrastructuur voor verzamelen, verrijken, valideren en verspreiden van kennis:

 • Kenniscollectie: websites, 6 databanken en 35 kennisdossiers op www.nji.nl
 • Kennisnet Jeugd: interactief platform (blogs, vraag en antwoord, nieuws, reportages en werkgroepen)
 • Internationale kennisfunctie: onder andere internationale kennisuitwisseling en netwerken en www.youthpolicy.nl
 • Nieuwsbrief Jeugd
 • Vraagbeantwoording, trendanalyse nieuws en (sociale) media
 • Kennisnetwerken en infrastructuur: aansluiting regionale, nationale en internationale kennisbronnen en samenwerking in de kennisinfrastructuur sociaal domein

Voor elk programma is in het werkprogramma beschreven wat de doelstellingen zijn, met wie we samenwerken en wat de beoogde resultaten zijn.

Download het werkprogramma

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.