• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Mediaopvoeding

Deltaplan mediaopvoeding

Als ouders of verzorgers vragen of zorgen over het mediagebruik van kinderen hebben, delen zij die vooral tijdens informele bijeenkomsten met familieleden, vrienden of kennissen. Ook gaan zij voor antwoorden op vragen over het mediagebruik van hun kinderen vooral op zoek op het internet.

Praten over kind en media met de leerkracht op school of de pedagogisch medewerker in de opvang is minder gebruikelijk, net als bij het CJG, de opvoeddesk of andere organisaties voor opvoedingsondersteuning. Toch kunnen die formele organisaties een belangrijke bijdrage leveren aan de mediaopvoeding door ouders. Kinderen opvoeden doen ouders immers nooit alleen, ook niet waar het de omgang met media betreft.

Behoeftes beroepskrachten voor steun bij mediaopvoeding

In 2010 concludeerde de kenniskring Mediaopvoeding van het Nederlands Jeugdinstituut al het belang van een goede samenwerking tussen lokale en landelijke organisaties op het gebied van opvoedingsondersteuning en mediawijsheid. Die conclusie werd bevestigd in een vervolgonderzoek. Om ouders goed te kunnen ondersteunen bij de mediaopvoeding hebben beroepskrachten behoefte aan:

  • actuele kennis over het mediagebruik van kinderen en jongeren. Beroepskrachten willen ouders kunnen informeren over 'wat normaal mediagedrag is op verschillende leeftijden' en wanneer afwijkend gedrag risico’s met zich meebrengt;
  • praktische en vooral ook gevalideerde hulpmiddelen en voorlichtingsmaterialen die zij zelf kunnen inzetten of, beter nog, uitdelen aan ouders;
  • gerichte bij- en nascholing. Beroepskrachten die nog niets doen met mediaopvoeding kunnen gemotiveerd worden om zich er wel voor te interesseren en reeds geïnteresseerde beroepskrachten willen hun kennis en vaardigheden verder verdiepen;
  • inzicht in de samenhang van taken en functies van beroepskrachten in verschillende organisaties, als het CJG, de bibliotheek, het onderwijs, de opvang, de jeugdhulp, en de jeugdgezondheidszorg. Beroepskrachten willen weten hoe ze beter kunnen samenwerken en zoeken daarbij een onderbouwing om mediaopvoeding in hun eigen beleid op te kunnen nemen;
  • inzicht in welke externe kennisinstituten en mediaorganisaties van nut kunnen zijn voor ondersteuning. Naar wie kun je doorverwijzen, welke diensten en producten krijg je en wat heb je er aan;
  • een platform om onderling kennis en ervaring te kunnen delen.

Deltaplan Mediaopvoeding

In 2014 heeft het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met Ouders Online, Mijn Kind Online, Mediawijzer.net en stichting Opvoeden.nl het initiatief genomen tot het Deltaplan Mediaopvoeding . Doel van dit plan is dat professionals goed onderbouwde kennis, producten en diensten krijgen om vragen over mediaopvoeding te kunnen beantwoorden. Dankzij projectsubsidie van het ministerie van VWS is in 2015 hiervoor de Toolbox Mediaopvoeding ontwikkeld.

Bronnen

Vragen?

Peter Nikken is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.