• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Stap negen: Toekomstplan

Wat is een toekomstplan?

Het toekomstplan, soms ook perspectiefplan genoemd door gemeenten, is een middel om te komen tot ononderbroken ondersteuning voor iedere jongere van 16-27 jaar. Een toekomstplan start op tijd en sluit aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere en benoemt welke ondersteuning er nodig is op alle leefdomeinen: wonen, school, werk, inkomen, vrienden, relaties, vrije tijd en zorg. Een aantal gemeenten ontwikkelt op dit moment zelf een toekomstplan. Een toekomstplan is een plan dat:

 • als doel heeft om met de jongere en het netwerk van de jongere te werken aan de toekomst: participatie en zelfredzaamheid;
 • een hulpverlener of vrijwilliger samen met de jongere én het netwerk van de jongere maakt;
 • aansluit bij de motivatie en leefwereld van een jongere;
 • benoemt welke ondersteuning er nodig is op alle leefdomeinen;
 • een risicotaxatie bevat;
 • bij voorkeur zo vroeg mogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld als de jongere 16 jaar is.

Voor wie?

Een toekomstplan is een werkwijze die professionals van wijkteams of het jongerenloket inzetten.

Invoering toekomstplan

De invoering van toekomstplannen vraagt niet alleen om professionals die meedenken op alle leefdomeinen, maar ook om de mogelijkheid voor directe ondersteuning vanuit de Wmo en de Participatiewet en waar nodig andere wetten. Bijvoorbeeld voor het realiseren van betaalbare jongerenhuisvesting of het ondervangen van het eigen risico voor de zorgverzekering. Een toekomstplan kan ingezet worden voor alle kwetsbare jongeren. Een toekomstplan wordt op maat gemaakt voor verschillende doelgroepen jongeren: statushouders, zwerfjongeren, lvb'ers en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bouwstenen toekomstplan in de maak

In de praktijk wordt al veel gewerkt met toekomstplannen, maar daarin komen ook nog vragen en dilemma’s naar voren rondom integraliteit, regie, samenwerking en overdracht. Daarom is begin dit jaar een werkgroep gestart vanuit het ministerie van VWS. De werkgroep heeft als opdracht om de volgende vijf bouwstenen te concretiseren voor het werken met een toekomstplan:

 • Wat werkt in de ondersteuning van jongeren van 16-27 jaar?
 • De opbouw van een toekomstplan.
 • De implementatie van een toekomstplan.
 • Toekomstplan voor bijzondere doelgroepen.
 • Gemeentelijke sturen op het toekomstplan.

De werkgroep gaat met deze opdracht aan de slag. De verwachting is dat in juni de bouwstenen klaar zijn en er een eindproduct opgeleverd wordt. Ondertussen gaan we ook het land in met tips en adviezen voor het werken met een toekomstplan. Zo waren we op vrijdag 27 januari 2017 aanwezig bij een Inspiratielab van de Vrije Universiteit waar we medewerkers Werk&Inkomen tips gaven over het werken met een toekomstplan en de aansluiting op het verplichte plan van aanpak van de Participatiewet. Ook daar zit veel energie om aan de slag te gaan met de toekomstplannen voor de jongere.

Vragen?

Vragen over het toekomstplan of over de werkgroep? Neem contact op met Linda van Middelkoop, l.vanmiddelkoop@nji.nl.


Plan 18

De gemeente Gooise Meren werkt met Plan 18. Vlak voordat een jongere met jeugdhulp 17 jaar wordt, neemt de gemeente contact op met de jongere en doet het voorstel om Plan 18 op te starten. Plan 18 is een manier om gestructureerd en planmatig te werken aan onderwerpen, dingen die een jongere moet regelen en verplichtingen die een jongere tegenkomt op weg naar volwassenheid. Onderdeel van het plan is een uitgebreid overzicht van alle dingen die je moet regelen als je 18 wordt en een checklist waarmee een jongere aangeeft wat voor hem van toepassing is. Op die manier houdt een jongere zelf in de gaten hoever hij al is met het regelen van zijn zaken en wat hij nog moet regelen. Meer weten? Kijk eens op Plan 18.

Erasmus+ biedt nieuw perspectief middels Kinderperspectief Camps

Hoe geeft een jongere zijn leven vorm na een meerjarig verblijf binnen de residentiële jeugdzorg of een pleeggezin op het moment dat hij 18 jaar wordt? Deze vraag leeft niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Op basis daarvan organiseerde Stichting Kinderperspectief in 2016 een uitwisseling in Kroatië, waar jongeren uit vijf verschillende landen aan deelnamen: Kinderperspectief Camps. Zij werkten een week lang aan hun toekomstplan. De jongeren dachten tijdens deze week veel na over hun toekomst. Door middel van het presenteren van de eigen levenslijn, spelen van het kwaliteiten- en waardenspel, in kaart brengen van dromen en opstellen van een persoonlijk actieplan werkten zij aan een 5-jarenplan. Het internationale aspect van de uitwisseling is voor deelnemers van grote waarde. Jongeren krijgen inzicht in elkaars ervaringen met de jeugdzorg en ontdekken daarin overeenkomsten en verschillen. Dit geeft een heel nieuw perspectief op hun eigen ervaring en stimuleert ze om uit hun comfortzone te stappen en gewoontes achter zich te laten. Bovendien is de omgeving neutraal, waardoor ze hun ervaringen makkelijker delen. Het is een verademing voor jongeren met een jeugdzorgverleden om uit de overlevingsmodus te stappen en eigen dromen te (her)ontdekken, te kijken naar eigen kwaliteiten en een plan te maken voor de toekomst.

Het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport, Erasmus+, subsidieert Kinderperspectief Camps. Gemeentes kunnen deze subsidie aanvragen en zo hun jeugdbeleid vertalen naar de praktijk en jongeren helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Lees ook de blog Erasmus+, een goede deal voor gemeenten van Pieter Paul Bakker op Kennisnet Jeugd.

Haarlemmermeer: Van hulpplan naar toekomstplan

Met de ‘aanpak 18-/+: van hulpplan naar toekomstplan’ gaat de Gemeente Haarlemmermeer met professionals en maximaal tien jongeren, die op dit moment in een residentiele instellingen verblijven, werkendeweg verkennen welke (in)formele ondersteuning instellingen op alle leefgebieden kunnen bieden om de zorg preventiever en duurzamer te maken. Het betreft een aanpak in het sociaal domein op het snijvlak van jeugd, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, participatie, huisvesting, vrije tijd en zorg. Belangrijk hierbij is dat wordt uitgegaan van wat de jongere zelf wil en kan.  En dat er niet alleen wordt gekeken naar continuïteit van jeugdhulp naar volwassenhulp, maar ook naar wat wensen zijn om straks als volwassene goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Zoals talenten ontwikkelen, behalen van een diploma of startkwalificatie en vinden van werk of een passende dagbesteding. De aanpak is bewust kleinschalig om een optimale leeromgeving te creëren. Contactpersoon: Marinka Teunissen: marinka.teunissen@haarlemmermeer.nl

Hulpmiddelen voor jongeren

 • Kwikstart app
  Actuele app met alles wat jongeren moeten regelen voor als ze achttien worden. Voor alle jongeren verandert er veel op hun achttiende. Zij moeten zelf veel regelen. De Kwikstart app helpt daarbij, niet alleen de jongeren zelf, maar ook de ouders, hulpverleners, begeleiders of andere mede-opvoeders
 • Ben jij er klaar voor?
  Peer-to-peer training voor jongeren uit de jeugdhulp en gespecialiseerde zorg die (bijna) 18 of iets ouder zijn. Met deze training worden deze  jongeren op weg geholpen met alles wat ze moeten weten als ze straks zelfstandig zijn. De training is gemaakt door jongeren van Cardea en Vertrektrainers. Ze is voor jongeren in de sector Zelfstandigheidstraining (Kamertrainingcentra, Trainingshuizen, Naastwonend Mentorhuizen en 17 +). De training is bruikbaar voor diverse situaties en ontwikkeld door Stichting Kinderperspectief in samenwerking met Cardea. Ervaringsdeskundige jongeren geven deze interactieve training. Lees meer op Benjijerklaarvoor.nl
 • Krachtplan 18plus
  Take Controll!! Het Krachtplan 18plus helpt jongeren met een licht verstandelijke beperking hun leven op de rit te houden als ze achttien jaar geworden zijn. Dit plan kan samen met de jongere, de (gedwongen) hulpverleners en het (informele) netwerk worden opgesteld en uitgevoerd. Dan ontstaat een mooie ondersteuningsdriehoek. Het is ontwikkeld door het Expertisecentrum William Schrikker.

Stappenplan gemeenten

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.