• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Stap zeven: Benut regionale structuren

Niet alleen samenwerking binnen de gemeente, maar ook samenwerking in de regio is belangrijk: jongeren vliegen uit en hebben vrienden, activiteiten, opleiding of het werk in andere wijken of buiten de eigen dorps- of stadsgrenzen. De aanpak voortijdig schoolverlaten en de uitvoering van het beleid voor werk en inkomen vindt in regionaal verband plaats, op de arbeidsmarkt- en in Regionale Meld en Coördinatiepunten voor voortijdig schoolverlaters. Kwetsbare groepen staan daar vaak al op de agenda. Ook de financiering van zorg en ondersteuning kan het beste regionaal worden geregeld. Jongeren zijn veelal gericht op een centrumgemeente voor school en vrije tijd.


Alkmaar: verbinding met andere domeinen en inzet Transitietafel

In de regio Alkmaar (zeven gemeenten) is een projectplan opgesteld voor een sluitende aanpak voor jongeren met jeugdhulp die met 18 jaar nog een hulpvraag hebben. De regionale coördinator van de vsv-aanpak is één van de ambtenaren die nauw betrokken is bij de aanpak 18-18+. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht met andere bestuurlijke initiatieven of lopende opdrachten zoals vsv, RPA Jeugd Werkt!, regionaal actieplan wonen, innovatieagenda Wmo en de regionale taakstelling alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Daarnaast is in de regio Alkmaar met gelden van het Rijk en provincie, de Transitietafel ingericht. De transitietafel is een regionaal overleg tussen sleutelpartners die elkaar in de transitie- en transformatieopgaven tegenkomen. Die sleutelpartners zijn gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoor, zorgaanbieders, huisartsen en cliëntenorganisaties. Doel van de transitietafel is om knelpunten die spelen tussen de wetten (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg) bespreekbaar te maken en samen op te lossen en waar mogelijk samen te werken in preventieve projecten. Meer informatie over de Transitietafel: Myrthe Brachel (m.brachel-pap@zonh.nl). Meer informatie over het thema 18-/18+: Ans Poel (apoel@alkmaar.nl).

24 Friese gemeenten:  preventie in het vo en het mbo

In een aantal Friese gemeenten wordt behalve in de gebiedsteams ook geïnvesteerd in preventie in het vo en het mbo. Reden hiervoor is dat voor 12-plussers het vo of het mbo de vindplaats is om ondersteuning te kunnen bieden. Immers het merendeel van deze jongeren bezoeken een school die niet in hun wijk of woonplaats ligt. De ondersteuning bestaat uit informatie en advies geven en indien nodig lichte ondersteuning. Uit de resultaten blijkt dat jongeren het erg prettig vinden om op school steun te krijgen. Het schoolverzuim vermindert en er zijn minder verwijzingen nodig. Scholen bepalen in overleg met de gemeenten welke inzet nodig is - naast wat de school zelf biedt - zoals jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg of verslavingszorg.

Omdat de leerlingen van de Friese gemeenten zonder schoollocaties ook profiteren van deze ondersteuning hebben de 24 Friese wethouders jeugdzorg een provinciaal verdeelmodel opgesteld dat per 2017 ingaat voor alle gemeenten. Contactpersoon: Marijke Schilperoord marijke.schilperoord@leeuwarden.nl.


Stappenplan gemeenten

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.