• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Stap twee: Analyseer lokale situatie

Je kunt als gemeente alleen sturen op het verbeteren van de dienstverlening voor jongeren als je de doelgroep en de situatie in jouw gemeente goed in beeld hebt. Verzamel daarom eerst de lokale cijfers en maak een goede probleemanalyse. Verschillende gemeenten hebben behoefte aan gedegen kennis van de doelgroep en starten daarom een onderzoek, waarbij ze in gesprek gaan met jongeren. Een analyse op basis van casuïstiek helpt om de dilemma's op tafel te krijgen vanuit de leefwereld van jongeren en professionals.

Voorbeelden van onderzoek naar de lokale situatie vinden we in Nijmegen en Leidschendam-Voorburg, maar ook in de regio Den Haag.


Haaglanden: Stel de jongere en zijn hulpvraag centraal

JONG doet mee! en de Jeugdombudsman Den Haag hebben bij twaalf zorgaanbieders die hulp bieden aan jongeren van 16 tot 23 jaar, geïnventariseerd of zij problemen hebben met de aansluiting van de hulp voor jongeren vanaf 18 jaar. De belangrijkste knelpunten en aanbevelingen staan in het rapport Knelpunten aansluiting 18-/18+ in Haaglanden

Mede op basis van dit rapport heeft de wethouder KIJO van gemeente Den Haag, mevr. Van Engelshoven, toegezegd met een analyse en verbeterplan te komen om te bepalen waar de noodzakelijke ondersteuning aan kwetsbare jongeren van 16 - 23 jaar kan worden verbeterd. In deze context wordt meestal gesproken over de overgang 18-/18+, maar de wethouder kiest er bewust voor om te spreken over een aanpak 16-23 jaar: het gaat immers niet om die ene dag dat een jeugdige 18 wordt, maar om de voorbereiding en geleidelijke overgang naar zelfstandigheid. Op basis van een analyse heeft de wethouder een agenda opgesteld waarin knelpunten worden aangepakt: Agenda kwetsbare jongeren 16-23.

Nijmegen: Probleemanalyse van jongeren uit de jeugdhulp

De gemeente Nijmegen is bezig met een inventariserend onderzoek naar de problemen van jongeren die verblijven in een instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering of jeugdhulp op het moment dat zij 18 jaar worden. De gemeentelijk beleidsmedewerkers onderzoeken welke beleidsaanpassingen nodig zijn om de overgang voor deze jongeren soepeler te laten verlopen. Zij interviewen beleidsmedewerkers, professionals, medewerkers van jeugdzorginstellingen en corporaties, regiogemeenten, jongeren, ouders en verzorgers.

Aan de hand van deze interviews worden er focusgroepen georganiseerd om de input te delen met betrokkenen in de praktijk. Vervolgens ontwikkelt de gemeente nieuwe beleidslijnen. Contactpersoon: Martin Ruiter, m.ruiter@nijmegen.nl


Stappenplan gemeenten

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.