• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Stap acht: Benut beleidsruimte

Er is door de decentralisaties veel ruimte in wet- en regelgeving. Het vraagt creativiteit om die ruimte ook te benutten.


Gemeente Leidschendam-Voorburg: Cliënt, wetgeving en financiën

De gemeente wil soepeler omgaan met regels. Bijvoorbeeld: Volgens de wet mag een minderjarige geen uitkering ontvangen en daarom niet bij Werk en Inkomen aankloppen. Ze mogen wel deelnemen aan trajecten, stelt de gemeente Leidschendam. Ook mag een jongere die binnenkort meerderjarig wordt praktische vragen stellen, en een consulent mag die vragen beantwoorden. Ook neemt de gemeente uitzonderingen in de plaatselijke verordening op; bijvoorbeeld dat jongeren die nog geen recht op bijstand hebben, wel in aanmerking kunnen komen voor een re-integratievoorziening.

Leidschendam-Voorburg overweegt een zogenaamd innovatief ontschot budget, speciaal gericht op maatwerkoplossingen (ook rondom de zorgovergang). Incidenten vragen om onorthodoxe oplossingen waarop geen beleid is gemaakt; eveneens zijn er situaties waarin de huidige wet- en regelgeving alleen maar voor meer complicaties zorgt. Daarvoor is een budget nodig dat waar nodig ingezet kan worden. Om willekeur te vermijden, moet er een komen op basis van de wensen van de driehoek cliënt, wet- en regelgeving en financiën. Professionals moeten met hun hart kijken naar wat nodig is voor een jongere, vervolgens bepalen of en hoe het past binnen wet- en regelgeving en tot slot op zoek gaan naar budget.

Gemeente Utrecht: Aanpak knelpunten wonen en zorg met verblijf

Wanneer jongvolwassenen tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB) tijdelijk zorg met verblijf nodig hebben, dan is voor hulpverleners en verwijzers niet altijd duidelijk onder welke wet deze zorg valt. Zowel de Wmo als de Wlz bieden hiervoor mogelijkheden. Tijdelijke intramurale zorg kan in specifieke gevallen namelijk onder de Wlz vallen. Zie voor meer informatie de beleidsregels van het CIZ. Om te voorkomen dat cliënten lang moeten wachten op zorg, legt de gemeente Utrecht actief contact met het CIZ wanneer er op casusniveau onduidelijkheid is over de toegang tot zorg.
 
Daarnaast gaat de gemeente zorgen voor betere beschikbaarheid van kamers voor andere 18-plussers die nog niet zelfredzaam zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om jongeren die uit een residentiële instelling of detentie komen, of om jongeren die thuis niet meer welkom zijn. Het buurtteam zal deze jongeren begeleiden. Er zijn buurtteams in alle wijken, maar ook een stedelijk jeugdteam mbo en vo-team. Ook spreekt de gemeente met de buurtteams en aanbieders van jeugdhulp af dat zij hun cliënten voorbereiden op de veranderingen vanaf hun 18e jaar. Omdat extra kamers niet direct beschikbaar zijn, komt tijdelijk (extra) zorg met verblijf beschikbaar voor jongeren. Voor meer informatie: Floris Fonville: f.fonville@utrecht.nl.

Apeldoorn: nieuwe tussenvoorziening beschermd en zelfstandig wonen

Voor veel cliënten is de stap van beschermd wonen naar zelfstandig wonen te groot. Een tussenfase is noodzakelijk om sociaal-emotioneel evenwicht te vinden en tijd te hebben voor herstel. De gemeente Apeldoorn gaat op kleine schaal experimenteren met het opzetten van een tussenvorm. In de plannen van de gemeente Apeldoorn speelt scheiden van wonen en zorg een belangrijke rol, omdat dit concept een belangrijke tussenvorm is voor cliënten die naar zelfstandig wonen uitstromen. Een intramurale cliënt woont in het pand van de zorgaanbieder, maar gaat zelf huur betalen en zelf het eigen eten en drinken regelen.

Op vier plekken in de stad wordt een tussenvorm gecreëerd, één daarvan betreft een Wmo-Beschermd Wonen GGZ locatie voor jongeren van 17 tot 27 jaar. Praktische belemmeringen worden aangepakt en - zo veel mogelijk - uit de weg geruimd. Bijvoorbeeld het formeel regelen van een eigen adres voor elke bewoner, het berekenen van het juiste huurbedrag en het aanvragen van huurtoeslag, eventueel ook het uitvoeren van een (kleine) verbouwing om in aanmerking te komen voor zelfstandige bewoning of huurtoeslag. Meer informatie: Antonie de Vlieger: a.devlieger@apeldoorn.nl.

Experimentenwet: Amsterdam

Op grond van de onderwijswetgeving moet een gemeente voortijdige schoolverlaters volgen tot ze 23 jaar zijn. Ook moet de gemeente ervoor zorgen dat deze jongeren alsnog hun startkwalificatie halen. Amsterdam wil een experiment uitvoeren met jongeren tussen 23 en 27 jaar zonder startkwalificatie, die nu onvoldoende in beeld zijn bij de gemeente. De gemeente wil gedurende een periode van twee schooljaren de gegevens van deze jongeren ontvangen zodat zij die jongeren gericht kan benaderen met de gemeentelijke dienstverlening om zo de werkloosheid onder deze groep te verminderen. OCW, SZW en BZK zien de meerwaarde van deze proef en gaan met Amsterdam na hoe de proef  in de Experimentenwet kan worden opgenomen. Meer informatie: Ellie Miedema e.miedema@amsterdam.nl.


Stappenplan gemeenten

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.