• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Praktijkvoorbeelden

Almere: Choose2improve

Choose2improve biedt onderwijs aan jongeren die thuis zitten en niet naar school gaan of werken. De voorziening is opgezet door Kwintes en richt zich op jongeren van 17-23 jaar. Choose2improve biedt op een laagdrempelige manier onderwijs.

De voorziening bevindt zich in een buurtcentrum, waar de jongeren maximaal 4 uur per dag en tussen 10.00-14.00 uur les krijgen in kleine klassen met maximaal acht jongeren. Op die manier wennen de jongeren weer op een rustige manier aan het ritme op school. Als een jongeren zich meldt, volgt een intakeprocedure waarbij voor iedere jongere gekeken wordt wat er nodig is. Zijn er bijvoorbeeld schulden? Zijn er psychische klachten of is er hulp nodig thuis? Dan helpt de professional de jongeren daar ook bij. De voorziening is tot 17.00 uur open voor zorg en de hulpverleners zijn 24 uur per dag bereikbaar.

De tussenvoorziening is bedoeld als tijdelijke oplossing. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de jongere doorstroomt naar een reguliere baan of onderwijs. Kwintes werkt dan ook nauw samen met het ROC. Zo is het ROC voorbereid op de komst van de jongeren en blijven de hulpverleners van Kwintes beschikbaar voor nazorg als de jongere eenmaal op het ROC zit. Ervaringsdeskundige Yasmine is blij met de voorziening. Ze is heel lang niet naar school geweest, maar is via een schoolmaatschappelijk werker bij Choose2improve terecht gekomen: 'Je krijgt meer persoonlijke aandacht en er wordt echt gekeken naar wat je nodig hebt. Dat is fijn.'

Amersfoort: PITSTOP

In Amersfoort is er PITSTOP voor jongeren van 18 tot 23 jaar die niet terecht kunnen in de jeugdzorg, niet meer thuis kunnen wonen, maar voor wie zelfstandig wonen nog een brug te ver is. Voor 22 jongeren zijn er studio's bij PITSTOP voor 1 à 2 jaar. Ze wonen zelfstandig 'achter hun eigen voordeur', maar ontvangen woonbegeleiding op maat. Het project loopt sinds 2010, wordt gerund door de Welzijnsorganisatie SOVEE met financiering van de gemeente Amersfoort en is zeer succesvol. Er liggen nu vernieuwingsvragen voor toekomstig beleid, zoals kwaliteit waarborgen bij teruglopend budget, aansluiting op de Amersfoortse wijkteams, begeleiding naar school en werk vanuit PITSTOP en inzet van vrijwilligers.

Amsterdam: Huisvesting Kwetsbare Groepen

In de gemeente Amsterdam is een programma Huisvesting Kwetsbare Groepen opgesteld in overleg met de stedelijke partners uit wonen, jeugd en zorg (corporaties, zorgaanbieders en belangenorganisaties). Dit programma wordt ook gezamenlijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om vanaf 2018 alle urgente kwetsbare groepen binnen drie maanden een passende woonruimte aan te bieden. Een ander doel is om meer individueel begeleid wonen mogelijk te maken en snellere doorstroming naar zelfstandige woonruimte te realiseren. Kwetsbare groepen zijn alle groepen die vanwege een combinatie van sociale, maatschappelijk of medische omstandigheden een urgente vraag naar woonruimte hebben. Ook dak- en thuisloze jongeren en jonge moeders behoren tot de kwetsbare groepen en zullen profiteren van de opbrengst van het programma. Het programma verbindt lopende activiteiten, biedt beleidsmatige kaders, zorgt voor een gefundeerde afweging van belangen en stuurt vanuit budgetverantwoordelijkheid. De budgetverantwoordelijkheid ligt bij de gemeente.

Amsterdam: Kleinschalige Voorziening

In Amsterdam is de gemeente samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie in 2016 een proef begonnen met een Kleinschalige Voorziening voor jongeren in voorlopige hechtenis. In deze nieuwe voorziening is plaats voor acht jongeren van 14 tot 23 jaar. Het verblijf heeft drie doelen: beperking van recidive, beveiligen van de samenleving en het benutten van deze korte periode voor een krachtige, positieve wending in het leven van deze jongeren. Voor de jongeren die daar verblijven is er 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig. Onder voorwaarden kunnen deze jongeren naar school of werk blijven gaan en contact houden met hun ouders.

Amsterdam: Top 1000-team

Jeugdbescherming heeft sinds 1 mei 2016 een speciaal Top1000-team. Het was een wens van de gemeente Amsterdam en Jeugdbescherming dat een aantal gezinsmanagers zich intensiever met het jeugdreclasseringswerk bezig gaan houden. Het Top 1000-team, dat bestaat uit acht gezinsmanagers of regisseurs, een gedragsdeskundige en een teammanager, richt zich voor twee jaar intensief op actuele onderwerpen zoals samenwerking met het jeugdreclasseringsteam van de William Schrikker Stichting, elektronisch toezicht, criminele families en radicalisering.

De jeugdreclasseringskennis van het Top 1000-team wordt elk kwartaal gedeeld met alle 31 overige teams van Jeugdbescherming, zodat alle gezinsmanagers up-to-date blijven. Het Top100-team van Jeugdbescherming werkt deels vanuit het Actiecentrum Veiligheid (AcV) aan de Wibautstraat 6.

Friesland en Groningen: Samen Onderwijs op Maat

Omdat (dreigende) dakloosheid een indicator is voor schooluitval hebben de gemeenten Leeuwarden en Groningen, samen met jeugdhulpaanbieders, mbo's en het Samenwerkingsverband Van de Straat de handen ineen geslagen. Ze zijn sinds september 2015 in een proefveld met dak- en thuisloze jongeren aan de slag om hen weer naar school te helpen en zo een toekomstperspectief te bieden. Omdat het regulier onderwijs vaak niet voldoende aansluit op problemen van dak- en thuisloze jongeren, wordt met de jongeren zelf en met de betrokken scholen naar alternatieve routes gezocht. Zo wordt een doorbraak gezocht in een combinatie van 'het behalen van een diploma' en 'het leven weer op orde krijgen'.

Veel van deze jongeren hebben zoveel schulden dat dit een grote last op hun schouders is; dan komt er van leren weinig terecht. Het proefveld werkt in actie met jongeren en scholen zelf, een doorbraakteam, een lokale stuurgroep, een landelijk opschalingsteam, een jongerenteam en een casusregisseur. De casusregisseur is de spil in het proefveld. Deze regisseur zal voortdurend afstemmen met de jongeren, het onderwijs en de gemeente om de belemmeringen die jongeren ervaren op te lossen.

Helmond: Matchmentor

MatchMentor is een samenwerking tussen de gemeente Helmond, welzijnsorganisatie LEV-groep, het ROC Ter Aa in Helmond en verschillende basisscholen en middelbare scholen in de regio Helmond. Sterkste punt in MatchMentor is dat jongeren hun leven weer op de rails krijgen met hulp van een goed geschoolde vrijwilliger, die nauw aansluit bij de behoeften en de leefwereld van het kind of de jongere. De mentor is geen hulpverlener, maar begeleidt de jongeren gedurende een bepaalde tijd. De match tussen de mentor en de jongere wordt gemaakt door de coördinator van de LEV-groep in nauwe samenspraak met de begeleiders vanuit het onderwijs, de jeugdhulp of het jongerenwerk. Voorwaarde is dat de jongere het zelf ook wil.

Jongerencontract wonen

In februari 2016 is een nieuwe wet in werking getreden die regelt dat jongeren van 18 tot 23 jaar een huurcontract voor maximaal vijf jaar kunnen afsluiten (eventueel nog met twee jaar uit te breiden). Gedurende de huurperiode van vijf jaar blijven jongeren inschrijfduur opbouwen, waarmee hun kansen op een volgende woning toeneemt. Woningbouwvereniging Aedes in Amsterdam werkt al een jaar op proef met speciale jongerencontracten en heeft daar goede ervaringen mee.

Leeuwarden en Rotterdam: Van de Straat

Het samenwerkingsverband Van de Straat wil een betere toekomst voor dak- en thuisloze jongeren. Hiervoor is verandering en vernieuwing nodig, in en buiten de bestaande systemen. Een van de speerpunten is 18-min/18-plus. In Leeuwarden en Rotterdam is daarom een praktijkexperiment gestart. In een domeinoverstijgende aanpak van zorg-wonen-onderwijs-werk-inkomen wordt samen met jongeren in de praktijk onderzocht hoe de overgang van jeugdhulp naar volwassenzorg is te verbeteren met als doel een stabiel toekomstperspectief.

Soest: sluitende aanpak 16-27 jarigen

De ambitie bij de gemeente Soest is om tot een sluitende aanpak 16-27 jarigen te komen.  Samen met de sociale teams (jeugd en Wmo), de klantregisseurs werk en inkomen, de leerplicht ambtenaren en de beleidsmedewerkers Sociaal Domein is er gekeken naar casuïstiek waarin de overgang van jongere naar volwassenheid soepel of juist niet soepel is verlopen.
Vanuit deze ervaringen is er een werkproces ingericht en zijn we aan  de slag gegaan met 'Mijn plan 18', dat gebaseerd is op de aanpak van Gemeente Gooise Meren, waar de gezinscoaches nu actief mee aan de slag zijn en iedereen daarbij te betrekken die nodig zijn. Ook is er een start gemaakt met het tijdig betrekken van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering van Samen Veilig Midden Nederland door met de jongere vanaf 16- 17 jaar en het netwerk tot een perspectiefplan te komen.

Utrecht: Ervaringshuis zet zwerfjongeren in hun kracht

BE4YOU2 en Youké zijn in Utrecht een Ervaringsthuis voor zwerfjongeren gestart. Zwerfjongeren kunnen hier tijdelijk verblijven. Naast huisvesting is het Ervaringsthuis een ontmoetingsplek. (Ex-) zwerfjongeren leren van elkaar en ondernemen samen activiteiten. De acceptatie en (h)erkenning van elkaars verhalen vormen een basis voor het herontdekken van talenten en bouwen aan een toekomstperspectief. De jongeren kunnen zelf ook worden opgeleid tot ervaringscoaches en hun talenten inzetten bij het verzorgen van workshops en activiteiten in het ervaringsthuis. Het project is in samenwerking met de gemeente Utrecht, wijkgerichte zorgpartners en lokale zelforganisaties. Youké en BE4YOU2 krijgen subsidie van het Skanfonds.

Veenendaal: Subsidie voor betaalbare jongerenhuisvesting

De gemeente Veenendaal heeft een stimuleringsfonds voor het realiseren van betaalbare jongerenhuisvesting. Ze financiert de subsidies voor initiatieven uit haar Startersregeling. Zo is er geld verstrekt voor een initiatief om nieuwbouwwoningen aan te passen voor jongeren met een autisme spectrumstoornis, zodat zij daar ook zelfstandige woonruimte hebben. Dit stimuleringsfonds is een instrument uit de Toolbox Financieringsconstructies voor stedelijke vernieuwing, namelijk de TFC-constructie Stimuleringssubsidie Jongerenhuisvesting van de Rijksoverheid.

Vragen?

Bas Wijnen is contactpersoon.

Foto Bas  Wijnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.