• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Beleid

Zorgwetten schuren, maar ingrijpen maakt het erger

De afstemming tussen de Wmo, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid is niet optimaal, maar het (opnieuw) overhoop halen van het systeem maakt het er niet beter op. Ook in een andere organisatie van het openbaar bestuur moet de oplossing niet worden gezocht. Dat is het advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). De adviesraad onderzocht op verzoek van staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hoe het is gesteld met de afstemming tussen de zorgwetten.

Lees het volledige artikel

Briefadres voor jongeren in een kwetsbare positie

Gemeenten kunnen briefadressen verstrekken aan zwerfjongeren en andere kwetsbare groepen, zodat zij weer op de radar komen bij hulpverleners en gemeente. Een briefadres is belangrijk omdat inschrijving in de BRP nodig is voor het afsluiten van een zorgverzekering en het aanvragen van een uitkering.

Lees meer op de website van VNG

Kamerbrief over de ondersteuning van kwetsbare jongeren bij de overgang naar volwassenheid

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer op 25 januari 2017 met een brief over de ondersteuning van kwetsbare jongeren bij de overgang naar volwassenheid.

Betere nazorg nodig na residentiële jeugdhulp

Het lukt nog niet overal om jongeren goede nazorg te bieden na een verblijf in een residentiële instelling of een justitiële jeugdinrichting. Dat concluderen de samenwerkende jeugdinspecties na een verkenning in drie gemeenten december 2016.
 
De inspecties keken in Den Haag, Den Bosch en Smallingerland hoe daar de nazorg geregeld is. Ze zagen er goede voorbeelden, maar ook belemmeringen voor de jongeren. Zo maken de verschillende partijen die betrokken zijn bij een jongere na zijn vertrek uit een instelling vaak afzonderlijk een toekomstplan. De inspecties benadrukken het belang van samenhang en continuïteit in de zorg.

Kamerbrief over vooruitgang 16- en 17-jarige mbo'ers uit gezinnen met lagere inkomens

Kamerbrief van 30 juni 2016 van minister Bussemaker van OCW over de vooruitgang van een groot deel van de 16- en 17-jarige mbo’ers uit gezinnen met lagere inkomens als gevolg van de veranderingen in het kindgebonden budget én de introductie van de reisvoorziening.

Kamerbrief over kwijtschelden schulden kwetsbare jongeren die studeren

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert in de brief Toezeggingen schuldenbeleid van 1 juli 2016 de Tweede Kamer over diverse toezeggingen in het kader van het schuldenbeleid. De ministeries SZW en OCW spannen zich samen in om afspraken te maken over een 'incassopauze' voor kwetsbare jongeren die studeren.

Kamerbrief voortgang Participatiewet/Wet banenafspraak

Kamerbrief van 23 februari 2016 van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over onder andere de voortgang van de maatregelen tot vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Een afschrift van deze brief is ook aan de Eerste Kamer aangeboden.

Kamerbrief Bussemaker over vervolg succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten

Kamerbrief van 15 februari 2016 van minister Bussemaker van OCW over de succesvolle aanpak van voortijdig schoolverlaten tot nu toe en het vervolg daarop.

Kamerbrief Asscher aan Tweede kamer over Aanpak Jeugdwerkloosheid

Ongeveer 66 duizend jongeren tot 27 jaar hebben geen werk en volgen geen onderwijs. Deze jongeren zijn ook niet in beeld bij gemeenten en UWV voor begeleiding naar werk. Het kabinet wil dat deze 'onzichtbare' jongeren naar school gaan of een baan krijgen. Gemeenten moeten daar samen met de jongeren, scholen, UWV en werkgevers voor zorgen. Dit schrijft minister Asscher van SZW mede namens minister Bussemaker van OCW op 30 november 2015 in deze brief aan de Tweede Kamer. Punten uit de brief:

  • Wat zijn de redenen dat jongeren onnodig lang werkloos zijn?
  • Welke maatregelen wil het kabinet nemen? 

Kamerbrief Van Rijn en Van der Steur aan Tweede Kamer: Hulp aan 18-plussers is maatwerk

Staatssecretaris van Rijn van VWS en minister van der Steur van Veiligheid en Justitie weten niet waar de grootste knelpunten zitten in de hulp aan kwetsbare jongeren vanaf 18 jaar. Dat schreven ze in november 2015 in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de decentralisatie van de jeugdhulp. Volgens Van Rijn en Van der Steur gaat het vaak om maatwerk op individueel niveau.

Eerder, tijdens het overleg over de jeugdhulp met de Tweede Kamer in oktober 2015, gaf Van Rijn een soortgelijk antwoord. Kamerlid Ypma (PvdA) pleitte voor een verplichte risicotaxatie voor alle jongeren in de hulpverlening die 18 jaar worden. Van Rijn zei te twijfelen over een verplichte risicotaxatie, omdat de overgang van de hulp voor 18-minners naar 18-plussers maatwerk is. Hij vindt het belangrijker dat een hulpverlener al overlegt met een jongere vanaf zijn 16e over de hulp die na zijn 18e verjaardag nodig is. In de voortgangsbrief meldt de staatssecretaris dat hij vervolgstappen neemt op basis van de resultaten van een conferentie waar gemeenten werkbare praktijkvoorbeelden zullen delen.  

Lees de brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de decentralisatie van de jeugdhulp van november 2015.

Onderzoek haalbaarheid juridische maatregel

De Kinderombudsman adviseert de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de haalbaarheid van een juridische maatregel te onderzoeken voor verplichte hulpverlening aan 18-jarigen die geen hulp willen maar dit wél nodig hebben. De staatssecretarissen wijzen er in een brief aan de Tweede Kamer in juli 2015 op dat in het adolescentenstrafrecht verplichte hulpverlening voor 18- tot 23-jarigen al bestaat. In de civiele jeugdbescherming bestaat deze mogelijkheid niet, omdat jeugdbescherming geen straf is. Het uitgangspunt van jeugdbescherming is dat een jongere zelf mag beslissen over de eigen veiligheid en zorgbehoefte.

Rol gemeenten bij continuïteit van zorg

Sinds 1 januari 2015 valt hulp aan jongeren onder de 18 jaar onder de Jeugdwet. Vanaf 18 jaar wordt hulp onder meer gefinancierd op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De Wmo 2015 verplicht gemeenten om in hun Wmo-beleidsplan te vermelden hoe zij de continuïteit waarborgen van de hulp aan jongeren die 18 jaar (of in bepaalde gevallen 23 jaar) worden. Het gaat dan om jongeren die vóór hun 18e ook al jeugdhulp kregen.

Ook de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet schrijven voor dat gemeenten en zorgverzekeraars moeten zorgen dat geestelijke gezondheidszorg voor jongeren voor én na hun 18e verjaardag goed aansluit. Deze wettelijke opdracht betekent dat gemeenten moeten zoeken naar manieren om de verschillende partijen – zorgaanbieders, verzekeraars, professionals en cliënten – te laten samenwerken.

Bronnen

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.