• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Vluchtelingenkinderen

Voor gemeenten

Wet, beleid, regelgeving en overige informatie

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de opvang van vluchtelingen en vluchtelingkinderen. Binnen de gemeentegrenzen moeten zij immers hun weg zien te vinden, of het nu gaat om tijdelijke opvang of permanent. Wat zegt de wet hierover? Hoe moet een gemeente haar beleid inrichten ten aanzien van vluchtelingkinderen? Hoe zit het met opvang, jeugdhulp en onderwijs? Antwoorden en meer informatie vindt u in onderstaande documenten.

Wetten algemeen

Bij de opvang van vluchtelingen moeten gemeenten rekening houden met verschillende wetten en regels:

Algemeen beleid asielzoekers

 • Op de website van het ministerie van VenJ vindt u meer informatie over asielbeleid in het algemeen.
 • De VNG heeft een serie factsheets rondom asielbeleid gemaakt. Onderwerpen die aan bod komen:
  • Openbare orde en veiligheid ten aanzien van noodopvang vluchtelingen
  • GZZA, het Gemeentelijk Zelfzorgarrangement
  • Gezondheidszorg asielzoekers
  • Onderwijs bij vestiging opvanglocaties asielzoekers
  • Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen
  • Huisvesting vergunninghouders
  • Maatschappelijke begeleiding
 • Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is door de VNG opgezet om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid voor asielzoekers en vergunninghouders. OTAV publiceert handreikingen en veelgestelde vragen, houdt u op de hoogte van de regelgeving en biedt ondersteuning op maat via regionale accountmanagers en experts.

Opvang en huisvesting

In het bestuursakkoord Verhoogde Instroom Asiel van november 2015 is afgesproken dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) kleinschalig binnen een gemeente worden opgevangen. Voorheen gebeurde dat in speciale opvanglocaties van het COA. De VNG en Platform Opnieuw Thuis hebben een factsheet over de opvang en begeleiding van minderjarige vluchtelingen in deze nieuwe situatie gemaakt om gemeenten te informeren. Deze factsheet gaat ook in op hun huisvesting bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd.

Jeugdhulp

Alle kinderen in Nederland hebben volgens de Jeugdwet recht op zorg, hulp en bescherming. Daarom hebben de Rijksoverheid en de VNG afspraken gemaakt over jeugdhulp voor minderjarige vreemdelingen die rechtmatig én niet rechtmatig in Nederland verblijven. De afspraken hierover zijn samengevat in de factsheet Voor alle kinderen.

Onderwijs

Op grond van internationale verdragen hebben vluchtelingen tot 18 jaar, ongeacht hun verblijfsstatus, recht op een passende plek in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs.

Wat werkt?

Lees meer bij Wat werkt.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.