• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Ontwikkelingen

Over Speciale Scholen, de dingen die voorbijgaan…?

Wat wordt de positie van het specialistische onderwijs? Hoe ziet die onderwijssoort eruit over een aantal jaren? Lees antwoorden in het artikel van Albert Boelen uit het Tijdschrift voor Orthopedagogiek van juni 2016.

Verevening verdeling ondersteuningsbudget

Vóór de invoering van passend onderwijs, werd het ondersteuningsbudget voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, ongelijk verdeeld over het land. Uit onderzoek blijkt dat er geen inhoudelijke argumenten zijn die aantonen dat de behoefte aan extra ondersteuning verschilt per regio. Daarom wordt het ondersteuningsbudget voortaan naar verhouding verdeeld, op basis van het aantal leerlingen. Dat noemen we verevening. Er is een overgangsregeling van vijf jaar, van 2015 tot 2020, zodat ieder samenwerkingsverband van scholen naar hun nieuwe budget toe kan werken.

Meer informatie over samenwerkingsverbanden vindt u op Passendonderwijs.nl

Lwoo en Pro onder passend onderwijs

Op 1 januari 2016 worden leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) ondergebracht in het systeem van passend onderwijs:

  • Samenwerkingsverbanden van scholen voor voortgezet onderwijs worden verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben.
  • De zestien regionale verwijzingscommissie (rvc’s) worden opgeheven.
  • Samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de toewijzing van lwoo en pro.
  • Scholen die lwoo en pro aanbieden, vragen vanaf 1 januari 2016 een ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro aan bij hun samenwerkingsverband.

De samenwerkingsverbanden bepalen voorlopig nog aan de hand van de landelijke criteria of een leerling is aangewezen op lwoo, of toelaatbaar is tot pro. Ook de lwoo-licenties, landelijke voorwaarden om voor lwoo-bekostiging in aanmerking te komen, blijven voorlopig bestaan. Als alle schoolbesturen in een samenwerkingsverband het ermee eens zijn, kan elk samenwerkingsverband per 1 januari 2016 zelf bepalen welke criteria voor lwoo gelden, en welke scholen in aanmerking komen voor een lwoo-licentie. Dit wordt ‘opting out’ genoemd.

Ook worden de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de ondersteuningsbudgetten van het lwoo en pro. Deze budgetten maken per 1 januari 2016 deel uit van het budget voor lichte ondersteuning per samenwerkingsverband.

Lees meer over de integratie van lwoo en pro in passend onderwijs op Passendonderwijs.nl.
Lees meer over het budget voor lichte ondersteuning op de site van Steunpunt Passend Onderwijs VO.

Transformatie jeugdhulpstelsel

Sinds 1 januari 2015 liggen de verantwoordelijkheden voor jeugdhulp niet meer bij het Rijk en de provincies, maar bij de gemeenten. Deze verandering van het stelsel is nog in volle gang. De transformatie is gericht op het realiseren van snellere, betere, effectievere en integrale jeugdhulp, door een andere manier van denken en handelen. De verantwoordelijkheid voor de transformatie ligt voornamelijk bij de gemeente, instellingen en uitvoerende professionals.

Meer informatie over de transformatie vindt u in het dossier Transformatie jeugdhulp.

Bronnen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2015). ‘Lwoo en pro integratie in passend onderwijs’, Den Haag
Passendonderwijs.nl
Rijksoverheid.nl 

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.