• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Gemeenten, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, mbo-instellingen en jeugdhulporganisaties vinden hier praktijkvoorbeelden, tips, kwaliteitsindicatoren en informatie over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit helpt bij het vormgeven van een samenhangend aanbod van onderwijs, ondersteuning en hulp voor jongeren en hun ouders.

Samenwerken

Alle kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zich te ontwikkelen. Daarvoor is kwaliteit en samenhang nodig van opvoeding, onderwijs, opvang, ondersteuning, hulp en begeleiding. Dat kan alleen wanneer de personen en organisaties die dat bieden nauw samenwerken en hun aanpak afstemmen tot een integraal aanbod voor de jongere. We richten ons op betere, integrale samenwerking, eigenaarschap en de kracht van de burger én van de professional, beperken van de bureaucratie en zo ondersteuning en hulp tegen lagere kosten.

Scholen en gemeenten in overleg 

Met passend onderwijs en de Jeugdwet komen veel taken naar scholen en gemeenten. Het accent ligt op een stevige basis, betere preventie, vroegsignalering en passende hulp. Scholen hebben de opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs en ondersteuning te bieden, terwijl gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hulp aan jongeren en ouders. Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben de wettelijke opdracht om over en weer af te stemmen in het verplichte ‘op overeenstemming gerichte overleg’ (OOGO). Ook het mbo kent vormen van regionaal bestuurlijke afstemming.

Filmpje: Niesha en haar school: Hoe maken we het passend?

Kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp'

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning of hulp nodig om zich optimaal te ontwikkelen. Dan zijn kwalitatief hoogwaardige opvoeding, opvang, onderwijs, ondersteuning en hulpverlening nodig, maar vooral ook goede afstemming daartussen.

De kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp' biedt praktische tips en tools voor een sterk jeugd- en onderwijsbeleid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in mbo

Slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties vragen zelden uit zichzelf hulp. Signalering van geweld door professionals op school is belangrijk om het geweld te stoppen en hulp te kunnen bieden. Deze Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het middelbaar beroepsonderwijs is een stappenplan dat professionals in het mbo heldere richtlijnen biedt.

Inspiratie voor scholen, jgz en smw

De relatie van scholen met zowel jeugdgezondheidszorg als schoolmaatschappelijk werk is veranderd. Het NJi heeft onderzoek gedaan naar de nieuwe ontstane verbindingen. Lees de rapportage met successen en knelpunten van deze verbindingen ter inspiratie.

Monitor Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp

Vanuit uw gemeente of samenwerkingsverband bent u verantwoordelijk voor het afstemming van onderwijs en jeugdhulp. U wilt de effecten van uw beleid meten en waar nodig bijsturen. De monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp helpt daarbij. Deze meet wat de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp oplevert voor kinderen en gezinnen en voor gemeenten, scholen en jeugdhulpinstellingen.

Hoe helpt het NJi verbinden?

Het NJi helpt u met de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp. Hoe?

Bekijk de video.

Vragen?

Linda van Middelkoop is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.