• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Sterke basis voor de jeugd

Visie op jeugd

De Jeugdwet maakt gemeenten verantwoordelijk voor het 'versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen'. Hoe een gemeente deze verantwoordelijkheid uit moet voeren, is niet vastgelegd. Veel hangt daarom af van de visie van een gemeente. Wat zijn de ingrediënten voor een visie op jeugd en jeugdbeleid als het gaat om een sterke basis?

Thema's

Om de beste randvoorwaarden te scheppen voor een integrale aanpak voor de versterking van de basis en een positieve ontwikkeling van de jeugd, komen in een gemeentelijke visie de volgende thema's aan bod:

Eigen kracht stimuleren

Het realiseren van meer eigen verantwoordelijkheid vraagt om een visie op hoe je in het jeugdbeleid aansluiten bij de eigen kracht van ouders en kinderen en hun sociale omgeving.

Sterke pedagogische basisvoorzieningen

De pedagogische kwaliteit moet in orde zijn in de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, onderwijs, kinder- en jongerenwerk, organisaties voor sport- en cultuur, zelforganisaties en andere voorzieningen voor de vrijetijdsbesteding van de jeugd.

Verbinding tussen alle partijen

Er is samenwerking nodig tussen alle partijen die een bijdrage leveren aan het opvoedkundig klimaat voor kinderen en hun ouders: tussen basisvoorzieningen onderling, met ouders en kinderen, met informele circuits rond gezinnen, met wijkteams en alle vormen van jeugdhulp.

Jeugdparticipatie bevorderen

Een actieve betrokkenheid van kinderen en jongeren in de maatschappij is gunstig voor hun ontwikkeling. Als gemeente kunt u jeugdparticipatie bevorderen op diverse niveaus.

Kind- en gezinsvriendelijke wijken

Om veilig en gezond op te kunnen groeien is een leefbare leefomgeving van groot belang. Het gaat daarbij om uiteenlopende zaken: van openbaar groen tot infrastructuur, van speelplekken tot verkeersveiligheid.

Kindgericht armoedebeleid

Armoede in een gezin kan nadelige gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Een goede reden voor een stevig armoede- en schuldenbeleid met speciale aandacht voor de jeugd.

Brug tussen jeugd- en sportbeleid

Sport draagt bij aan de identiteit van kinderen en jongeren en geeft de gelegenheid tot het ontwikkelen van betrokkenheid bij anderen. Ook speelt sport een belangrijk rol in de maatschappelijke strijd tegen overgewicht.

Voorbeelden

Bekijk, als u zich wilt laten inspireren door activiteiten in andere gemeenten, de praktijkvoorbeelden.

Vragen?

Marja Valkestijn is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.