• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Definitie en doel

Twee definities van monitoring:

'Het gebruik van meetgereedschap voor het volgen of bewaken van bepaalde eigenschappen.' (Wikipedia)

'Stand-van-zakenonderzoek door het herhaald verzamelen, opnemen en terugkoppelen van informatie op een zodanige manier dat gewenste acties worden gestart of voortgezet om een bepaalde ontwikkeling of trends te kunnen volgen of veranderingen in de omgeving of in de leefsituatie of de gezondheidstoestand van een bepaalde bevolkingsgroep of leeftijdsgroep op te sporen.' (Thesaurus Zorg en Welzijn)

Een onderdeel van monitoring is het verzamelen én op de juiste manier benutten van data. Daarvoor is het belangrijk dat de monitor is ingebed in een verbetercyclus. In de veelgebruikte Plan- Do- Check- Act-cyclus (PDCA-cyclus) vindt het monitoren, en het gesprek daarover, plaats in de check- (of study-) fase. Op basis hiervan worden acties geformuleerd die vervolgens in de praktijk worden gebracht en bij een volgende meting weer onderwerp van gesprek zijn.

Waarom monitoren?

Monitoring is geen doel op zich. Het doel van monitoring is meestal kwaliteit te bewaken en te bevorderen. Dit kan op verschillende niveaus, te beginnen met het primaire proces. Als hulpverleners een duidelijk doel voor ogen hebben en met regelmaat met de cliënt en eventueel met ouders of opvoeders bespreken of er vooruitgang is, kunnen zij tijdens een behandeling bijsturen indien nodig. De gegevens die tijdens een behandeling verzameld worden, kunnen in combinatie met andere gegevens gebruikt worden voor kwaliteitsverbetering van de organisatie.

Financiers

Informatie uit monitors van organisaties is daarnaast voor financiers, zoals de gemeente of het ministerie, van belang om te verantwoorden waarom men met bepaalde voorzieningen een subsidie- of inkooprelatie aangaat. Het zicht op de resultaten van de inzet van voorzieningen helpt bij de selectie van die voorzieningen. Daarbij hoeft het niet eens te gaan om de exacte scores op de prestatie-indicatoren. Het feit dat een voorziening dit soort gegevens kan laten zien, laat al zien dat de voorziening serieus bezig is met een eigen kwaliteitsbeleid. Tegelijkertijd kan een financier door monitors in beeld brengen in hoeverre het gefinancierde aanbod aansluit op de vraag.

Cliënten

Ook cliënten zijn gebaat bij informatie uit monitors. Zij kunnen zich zo een beeld vormen van de kwaliteit van de instelling waar ze mee te maken krijgen.

Als informatie uit een monitor voor meerdere partijen bruikbaar is, kan het worden ingezet als relatietool. Als partners met elkaar spreken over de cijfers en als zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen, kan dat een krachtig middel zijn om de relatie te versterken.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.