• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Passend onderwijs en zorg- en adviesteams (ZAT's)

Om het onderwijs beter passend te maken, is de bestaande organisatie van de leerlingenzorg in het basis- en voortgezet onderwijs op een aantal punten ingrijpend veranderd. De scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs is opgeheven. Om die ontwikkeling te volgen, zijn verschillende onderzoeken en monitors uitgezet. Vier daarvan zijn van belang hier te vermelden.

Kengetallen samenwerkingsverbanden

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen publiceert op de website Passend Onderwijs sinds 2011 kengetallen van de samenwerkingsverbanden van de scholen die passend onderwijs gezamenlijk in een regio vormgeven.

Toezichtkader inspectie onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de uitvoering van de taken van de samenwerkingsverbanden. Hiervoor ontwikkelt de inspectie een toezichtkader. Daarbij worden onder meer risico-indicatoren gehanteerd om samenwerkingsverbanden en scholen specifiek aandacht te geven, zoals:

 • Het aantal thuiszitters.
 • De spreiding en doorstroom in het onderwijs.
 • Eerder gegeven inspectieoordelen.
 • Signalen, bijvoorbeeld van beroep- en bezwaarprocedures die voorgelegd worden aan de commissie gelijke behandeling.
 • De bestuurskracht, verdeling van de ondersteuningsmiddelen.
 • De deskundigheid op het gebied van ondersteuning van de leraar.

Meer informatie

Evaluatiekader Evaluatie Commissie Passend Onderwijs

De Evaluatie Commissie Passend Onderwijs heeft een evaluatiekader opgesteld voor het passend onderwijs. Dat kader gaat uit van het maatschappelijk doel en werkt dit vervolgens uit voor het samenwerkingsverband, scholen, leraren, ouders en leerlingen.

Meer informatie 

ZAT-monitor

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in opdracht van de overheid jaarlijks onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de ontwikkeling van de leerlingzorg in het onderwijs en de samenwerking met externe partijen. Het betreft hier zowel het primair-, het voortgezet- en het middelbaar beroepsonderwijs. De resultaten zijn beschreven in de zogeheten ZAT-monitor. De monitor brengt de vorming van de zorg- en adviesteams (ZAT's) in kaart door te kijken naar bijvoorbeeld de samenstelling, de taken en de samenwerkingspartners rond de zorg voor leerlingen en samenwerking met partijen buiten het onderwijs.

Indicatoren die meer over de resultaten gaan, zijn:

 • Verbetering aanpak van problemen.
 • Vermindering ervaren handelingsverlegenheid docenten.
 • Vermindering van problematisch gedrag van in het ZAT besproken leerlingen.
 • Verbetering van welbevinden van in het ZAT besproken leerlingen.
 • Verbetering van leerprestaties van in het ZAT besproken leerlingen.
 • Vermindering van zorgwekkend verzuim van in het ZAT besproken leerlingen.
 • Vermindering van voortijdig schoolverlaten van in het ZAT besproken leerlingen.
 • Verbetering betrokkenheid van ouders van in het ZAT besproken leerlingen.
 • Vermindering van aantal thuiszitters na interventie van het ZAT.
Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.