• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Monitoring

Monitoring per branche

Jeugdhulp

Met het ingaan van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn verschillende soorten hulp aan jeugdigen en gezinnen ondergebracht in het begrip jeugdhulp. In de praktijk worden die soorten hulp nog steeds verleend door uiteenlopende aanbieders. De harmonisatie van outcome-indicatoren brengt de hulpsoorten dichter bij elkaar, Maar binnen de jeugdhulp is er nog altijd sprake van verschillende sectoren die allemaal een eigen brancheorganisatie hebben, en die monitoren soms ook op een eigen manier oppakken. We noemen ze hier kort. Meer informatie over de monitoring per sector vindt u in het document Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN) ondersteunt veel instellingen bij de implementatie van de prestatie-indicatoren en de benutting van de gegevens voor de kwaliteitsverbetering van de zorg.

Jeugd- en opvoedhulp

Onder jeugd- en opvoedhulp wordt behalve jeugdhulpverlening ook jeugdreclassering en jeugdbescherming begrepen. Sinds 2006 werkt de sector jeugd- en opvoedhulp aan de implementatie van een set van tien indicatoren om de resultaten van hulp in kaart te brengen. De set is geautoriseerd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie en door brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

Jeugd-ggz

Alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg (vz) werken sinds 2006 met de zogenaamde 'Basisset prestatie-indicatoren ggz en vz' om zorgresultaten te registreren en te rapporteren. Ook in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (jeugd-ggz) worden deze prestatie-indicatoren toegepast.

Deze basisset is een aantal jaren doorontwikkeld. Meer weten over welke data verzameld moet worden? Raadpleeg de Transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland (ZIN). Een gegevensmakelaar levert de gegevens over de prestatie-indicatoren aan het ZIN. Voor de ggz is dit de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Bekijk de lijst van indicatoren op Zorginzicht.nl.

Hulp voor licht verstandelijk beperkte jeugd

De zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd (lvb-jeugd) kent nog geen vastomlijnde set van prestatie-indicatoren. Het veld gebruikt het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg voor het kwaliteitsbeleid en de monitoring. De zorg voor lvb-jeugd hanteert een aangepaste variant. Voor de monitoring is tot nu toe geen landelijk geldende set afgesproken. Per individuele cliënt kan worden bepaald hoe de kwaliteit van de zorg in beeld wordt gebracht.

Meer informatie: Jansen, H., M. Leeman en D. Verstegen (2009) Startdocument Kwaliteitskader orthopedagogische behandelcentra. Utrecht, VOBC LVG.

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is hulp voor jongeren met ernstige gedragsproblemen voor wie de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdhulp heeft afgegeven. Dat is hulp met dwang en drang voor jongeren die zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te onttrekken. De JeugdzorgPlus-instellingen verzamelen met de monitor JeugdzorgPlus over een langere periode gegevens van en over:

  • De omvang en samenstelling van de doelgroep.
  • De aard en duur van de begeleiding en behandeling.
  • Het resultaat van de begeleiding en behandeling.

Deze gegevens worden op verschillende meetmomenten vastgelegd voor alle jongeren in JeugdzorgPlus-instellingen, tot een half jaar na beëindiging van het verblijf.

Forensische zorg

De jeugd- en opvoedhulp die in een justitieel kader plaatsvindt, hanteert voor een deel dezelfde indicatoren als de Jeugd- en opvoedhulp. Aanvullend op de set voor de gehele jeugdhulp, gaat het specifiek voor de jeugdbescherming om:

  • de mate waarin de kwaliteit van de opvoedingsomgeving is verbeterd
  • de mate waarin jeugdbeschermingsmaatregelen succesvol zijn beëindigd

Twee zijn aanvullend voor de jeugdreclassering:

  • de mate waarin de kans op delinquent gedrag is verminderd
  • de mate waarin recidive van jonge delinquenten uitblijft.

Specifiek voor de forensische zorg in de geestelijke gezondheidszorg is een zogeheten 'subset prestatie-indicatoren Forensische Zorg' gemaakt. Deze wordt in de gangbare behandelomgevingen voor jonge delinquenten - de justitiële jeugdinrichtingen (jji's) - echter niet gebruikt. Specifiek voor dit werkveld heeft de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ) een systeem van Routine Outcome Monitoring (ROM) ontwikkeld die sinds 2015 in de jji’s gebruikt wordt. Meer informatie over ROM in de jji’s vindt u op de website van de AWFZJ.

Passend onderwijs en zorg- en adviesteams

Om het onderwijs beter passend te maken bij de specifieke behoeften van leerlingen, is de bestaande organisatie van de leerlingenzorg in het basis- en voortgezet onderwijs op een aantal punten ingrijpend veranderd. De scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs is opgeheven. Om die ontwikkeling te volgen, zijn verschillende onderzoeken en monitors uitgezet. Vier daarvan zijn van belang om hier te vermelden.

Kengetallen samenwerkingsverbanden

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen publiceert op de website Passend Onderwijs sinds 2011 kengetallen van de samenwerkingsverbanden van de scholen die in een regio passend onderwijs gezamenlijk vormgeven.

Toezichtkader inspectie onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de uitvoering van de taken van de samenwerkingsverbanden volgens het Toezichtkader samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs.

Evaluatie Passend Onderwijs

Het NRO heeft een onderzoeksprogramma dat de invoering van passend onderwijs in beleid en praktijk evalueert. In 2015 startte een consortium onder leiding van het Kohnstamm Instituut, UvA, met het meerjarige evaluatieprogramma. Eerder (in 2014/2015) werd al een kortetermijnevaluatie uitgevoerd. De resultaten hiervan vindt u via de site van het NRO.  

Monitor aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in opdracht van de overheid jaarlijks onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de ontwikkeling van de leerlingenzorg in het onderwijs en de samenwerking met externe partijen. Het betreft hier zowel het primair en het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Meer informatie: Monitor Aansluiting onderwijs jeugdzorg.

 

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.