• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Integrale jeugdhulp

Gemeenten en integrale jeugdhulp

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het organiseren en stimuleren van integrale jeugdhulp.

In een hulptraject moeten alle hulpvormen zijn meegenomen die nodig zijn om het doel te bereiken. Gemeenten kijken daarbij naar het uiteindelijke maatschappelijk resultaat: leidt het traject ertoe dat iemand kan meedoen in de samenleving? Een jongere moet bijvoorbeeld een poosje opgenomen worden, heeft daarna begeleid kamerbewonen nodig en moet ook een traumabehandeling ondergaan. Of in een gezin is opvoedingsondersteuning nodig en psychiatrische hulp voor een van de ouders.

Stimuleren van integrale jeugdhulp

Gemeenten vinden het vaak lastig om met hun inkoopbeleid te sturen op integrale hulp. Een financiële prikkel kan helpen om een organisatie efficiënter te laten werken, maar fundamentele veranderingen worden er niet mee bereikt.
Het is van belang dat gemeenten aansturen op samenwerking en niet op onderlinge concurrentie tussen aanbieders. Om duurzame veranderingen te realiseren zullen gemeenten op verschillende terreinen moeten sturen. Dit kan door met verschillende partijen in gesprek te gaan over inhoud, kwaliteit van zorg en competenties van hulpverleners. Gemeenten kunnen met aanbieders praten over welke mogelijkheden zij zien voor samenwerking, hun bereidheid tot innovatie, en hoe ze de kwaliteit en klanttevredenheid toetsen. De aanbieders zullen hierbij aangeven wat de randvoorwaarden zijn om dat te realiseren.

Financiering

Veel gemeenten zoeken naar een financieringsmodel dat helpt om de doelen van de transitie te realiseren. De Werkgroep integrale bekostiging jeugdhulp van de VNG publiceerde begin 2016 een overzicht van de meest gangbare modellen. Elk model heeft voor- en nadelen, blijkt uit het overzicht. Er is niet één model dat gemeenten in staat stelt om met alleen bekostiging te sturen op het behalen van alle doelstellingen van de transitie.

De VNG onderscheidt drie hoofdmodellen: taakgerichte bekostiging, inspanningsgerichte bekostiging en outputgerichte bekostiging. Bij elk model wordt gekeken in hoeverre het de gemeente helpt te sturen op de doelstellingen van de transitie.

Vragen?

Cécile Chênevert is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.