• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 223 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Sturen op integraal werken

18 mei 2017

Integraal werken was de grote belofte van de decentralisaties. Zorg en ondersteuning dichterbij, minder versnipperd en minder duur. In de praktijk blijkt écht integraal werken niet vanzelf te gaan. Hoe kun je hier als gemeente meer op sturen?

Zeven kennisinstituten én de Werkplaatsen Sociaal Domein organiseren samen met Binnenlands Bestuur Sturen op integraal Werken, een congres voor beleidsambtenaren en bestuurders.

Effectief inkopen

In een blog op Kennisnet Jeugd formuleert Wim Gorissen vier vragen die gemeenten kunnen stellen bij de inkoop van jeugdhulp. Door die vragen krijgen zij de informatie die ze nodig hebben om goede keuzes te maken, én stimuleren ze jeugdhulpaanbieders en wijkteamorganisaties om hun kwaliteit van hun zorg te verbeteren.

Nieuw in de databank

Instapje

Instapje is een gezinsgericht stimuleringsprogramma gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen van 1-2 jaar uit achterstandssituaties. Ouders worden gedurende 26 weken thuis bezocht door een Instapje-medewerkster. Tijdens deze huisbezoeken leren de ouders aan de hand van concrete vuistregels voor interactie en spelactiviteiten de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.


Alleen jij bepaalt wie je bent

Alleen jij bepaalt wie je bent is bedoeld voor schoolgaande jongeren van 12 t/m 18 jaar, en beoogt een positieve gedragsverandering bij hen te realiseren. AJB biedt hen een gestructureerde vrijetijdsbesteding in de vorm van het deelnemen aan een teamsport op een lokale sportvereniging in de buurt van hun school, alwaar zij begeleid worden door specifiek daarop toegeruste trainers, om zo uiteindelijk overlastgevend en/of delinquent gedrag te voorkomen.


Kaleidoscoop

Kaleidoscoop is een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, afgeleid van het Amerikaanse High/Scope programma. Het wordt uitgevoerd in een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar groep 1 en 2 van de basisschool. Doel van Kaleidoscoop is het vergroten van de onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties.


BoekStart/BoekenPret

BoekStart/BoekenPret is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0-6 jaar. Het project streeft ernaar de leescultuur die kinderen omgeeft te bevorderen, waardoor uiteindelijk de taalontwikkeling en het leesgedrag van deze kinderen gestimuleerd wordt.


Kracht in Controle

Kracht in Controle is een lesprogramma voor leerlingen in de eerste twee leerjaren van het vmbo. Doel van het programma is sociale competenties van de leerlingen te vergroten om zo probleemgedrag te voorkomen. In elk leerjaar wordt tijdens gymnastieklessen via themalessen gewerkt aan de bewustwording van het gedrag en aan attitude- en gedragsverandering. 


ROC Aanvalsplan

Het ROC Aanvalsplan is een integrale interventie voor het MBO onderwijs en heeft als doel het terugdringen van middelengebruik onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Overkoepelend wordt een Gezondheidscoach ingezet die op een persoonlijke en laagdrempelige manier studenten begeleidt om middelengebruik en onderliggende problematiek te verminderen door middel van een screenings- en toeleidingstraject.


Zwanger, bevallen, een kind

Zwanger, bevallen, een kind (ZBK) is een universele preventieve interventie voor aanstaande ouders. De interventie is bedoeld voor alle zwangeren en hun partners (of nauw betrokken belangrijke anderen) vanaf 20 weken zwangerschap. Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten die worden geleid door een multidisciplinair team docenten: bewegingsdocenten, jeugdverpleegkundigen, verloskundigen, lactatiekundigen en pedagogisch adviseurs. De interventie biedt een combinatie van zwangerschapsbegeleiding, voorbereiding op de bevalling en voorbereiding op het ouderschap.


Sense.info

Sense.info is een landelijke seksuele voorlichtingssite met betrouwbare seksualiteitsinformatie- en hulpverlening voor jongeren die informatie willen of vragen hebben over relaties en seksualiteit. Sense.info is de centrale website van Sense, sinds 2009 de landelijk gedekte seksualiteitshulpverlening voor jongeren tot 25 jaar; alle 25 GGD-en opgedeeld in 8 sense regio’s maken hier deel van uit. Het is een informatieve, interactieve en responsieve website. De positieve belevingskant van seks (plezier en genieten) staat voorop.


Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of verminderen door opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken, met aandacht voor positieve interactie en sensitieve disciplineringstrategieën. Dit gebeurt in 6 huisbezoeken door middel van feedback op video-opnamen van interacties tussen ouder en kind.


Pak aan

Pak aan is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen van negen tot dertien jaar met de diagnose unipolaire depressieve stoornis, dysthymie of met een depressieve stemming. Het doel van Pak aan is depressieve klachten te verminderen. Er zijn 18 sessies.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.