• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 220 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Sturen op integraal werken

18 mei 2017

Integraal werken was de grote belofte van de decentralisaties. Zorg en ondersteuning dichterbij, minder versnipperd en minder duur. In de praktijk blijkt écht integraal werken niet vanzelf te gaan. Hoe kun je hier als gemeente meer op sturen?

Zeven kennisinstituten én de Werkplaatsen Sociaal Domein organiseren samen met Binnenlands Bestuur Sturen op integraal Werken, een congres voor beleidsambtenaren en bestuurders.

Denk mee over gebruik van werkzame elementen

Oproep

Het Nederlands Jeugdinstituut zoekt op korte termijn professionals uit wijkteams, de geïndiceerde jeugdhulp, jeugd-lvb, jeugd-ggz en het onderwijs en cliënten om de eerste ideeën aan voor te leggen over het flexibele gebruik van werkzame elementen van interventies.

Nieuw in de databank

M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) op het vo

M@ZL is bedoeld voor alle scholieren op het regulier voortgezet onderwijs met ziekteverzuim. M@ZL richt zich op de volgende intermediaire groepen: ouders, schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren.
Het doel van M@ZL is het terugdringen van ziekteverzuim door het vroegtijdig signaleren en begeleiden van scholieren met (verhoogd) ziekteverzuim. Daarmee kan langdurend thuiszitten en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen.


SuperChefs

SuperChefs is een serie van 8 kookworkshops voor kinderen van ongeveer 10-12 jaar oud. In de workshops ontdekken de kinderen hoe gezond, lekker en makkelijk koken kan zijn en hoe zij zelf een gezonde maaltijd of tussendoortje kunnen klaarmaken. Zo worden zij gestimuleerd een gezond eetpatroon aan te leren.


Instapje

Instapje is een gezinsgericht stimuleringsprogramma gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen van 1-2 jaar uit achterstandssituaties. Ouders worden gedurende 26 weken thuis bezocht door een Instapje-medewerkster. Tijdens deze huisbezoeken leren de ouders aan de hand van concrete vuistregels voor interactie en spelactiviteiten de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.


Alleen jij bepaalt wie je bent

Alleen jij bepaalt wie je bent is bedoeld voor schoolgaande jongeren van 12 t/m 18 jaar, en beoogt een positieve gedragsverandering bij hen te realiseren. AJB biedt hen een gestructureerde vrijetijdsbesteding in de vorm van het deelnemen aan een teamsport op een lokale sportvereniging in de buurt van hun school, alwaar zij begeleid worden door specifiek daarop toegeruste trainers, om zo uiteindelijk overlastgevend en/of delinquent gedrag te voorkomen.


Kracht in Controle

Kracht in Controle is een lesprogramma voor leerlingen in de eerste twee leerjaren van het vmbo. Doel van het programma is sociale competenties van de leerlingen te vergroten om zo probleemgedrag te voorkomen. In elk leerjaar wordt tijdens gymnastieklessen via themalessen gewerkt aan de bewustwording van het gedrag en aan attitude- en gedragsverandering. 


Kaleidoscoop

Kaleidoscoop is een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, afgeleid van het Amerikaanse High/Scope programma. Het wordt uitgevoerd in een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar groep 1 en 2 van de basisschool. Doel van Kaleidoscoop is het vergroten van de onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties.


BoekStart/BoekenPret

BoekStart/BoekenPret is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0-6 jaar. Het project streeft ernaar de leescultuur die kinderen omgeeft te bevorderen, waardoor uiteindelijk de taalontwikkeling en het leesgedrag van deze kinderen gestimuleerd wordt.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.