• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 248 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Nieuw in de databank

En nu ik...!

En nu ik.! is bestemd voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar die te maken hebben gehad met geweld en ruzies thuis en hun ouders en heeft als doel het voorkomen en/of verminderen van posttraumatische stress symptomen en internaliserend en externaliserend probleemgedrag. De interventie bestaat uit negen wekelijkse groepsbijeenkomsten van 1,5 uur, waarin kinderen wordt geleerd 1) hoe zij hun emoties op een constructieve manier kunnen uiten, 2) hoe zij op een andere (dan gewelddadige) manier om kunnen gaan met gevoelens en problemen en 3) hoe zij hun ervaringen kunnen verwerken. Naast de bijeenkomsten voor kinderen zijn er parallel bijeenkomsten voor de (verzorgende) ouders.


Ouderkracht

Ouderkracht is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-21 jaar die kampen met opvoedingsvraagstukken en –problemen, die met beperkte ondersteuning opgelost kunnen worden.Ouderkracht is een mediatietraining waarbij ouders worden versterkt in effectieve opvoedingsvaardigheden om het gedrag van het kind te veranderen. In vijf bijeenkomsten van één uur (met uitloop van twee boosterbijeenkomsten voor moeilijk lerende of LVB ouders) wordt met ouders gewerkt aan verandering van het gedrag van hun kind.


Spel aan huis

Spel aan Huis is een preventief programma dat spelstimulering en informele opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar. Het doel is om de (spel)ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een positieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te bevorderen. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie  en  wordt verzorgd door stagiaires van een  (sociaal) pedagogische opleiding.


CenteringPregnancy

CenteringPregnancy™ is een nieuwe vorm van verloskundige zorg. Zwangeren volgen bij de verloskundige 10 bijeenkomsten, samen met andere zwangeren die in dezelfde periode zijn uitgerekend. Daarin zijn de individuele medische controles opgenomen, maar is ook specifiek aandacht voor het leren van elkaar, community building en onderlinge steun en empowerment.


Smaaklessen

Smaaklessen is een lesprogramma over eten waarin het beleven van voedsel centraal staat. Door te proeven, voelen, horen, ruiken en kijken, verkennen kinderen hun eten. De pedagogische basis van het programma is ervaringsgericht leren, waarbij reflectie wordt gebruikt om de activiteiten te verankeren. Het doel is leerlingen van 4-12 jaar op de basisschool via smaakopvoeding interesseren voor voedsel en voeding en hen voedselvaardigheden aanleren.


Veilig groot worden

Veilig groot worden is een preventiemethodiek gericht op het voorkomen van ongelukken bij kinderen van 0-4 jaar. Veilig groot worden is een combinatie van mondelinge,  schriftelijke en digitale voorlichting en wordt gedragen door de jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en verloskundigen. De aanpak is gefaseerd en sluit aan bij de ontwikkeling van het kind.


LEFF

LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) is de Nederlandse versie van het uit Engeland overgenomen effectieve programma MEND (Mind, Exercise, Nutrition, Do it!). LEFF is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar met overgewicht of obesitas. Het is een gecombineerde leefstijlinterventie waarbij gezinnen in groepsverband gedurende 10 weken aan de slag gaan met gezond eten en bewegen.


PINQ-gesloten jeugdzorg

PINQ - gesloten is een integraal zorgprogramma met een behandelaanbod van jeugdhulp, onderwijs en GGZ-behandeling in gesloten setting voor meisjes die slachtoffer zijn geworden van een loverboy, en haar ouders. De interventie heeft in de eerste plaats als doel het meisje veilig te stellen en te beschermen tegen verdere traumatisering. De problematiek van deze meisjes is dermate ernstig en de risico’s zo groot, dat behandeling in een gesloten setting als laatste redmiddel wordt gezien. De meisjes verblijven in een meisjes-specifieke groep en gaan naar een meisjesklas in de interne school. De behandelduur bedraagt zes tot negen maanden. Veiligheid, stabilisatie en traumaverwerking, versterken van de eigenwaarde en het zelfbeeld, samenwerking met gezin en netwerk, versterken van algemene- en seksuele interactievaardigheden zijn de belangrijkste thema’s.


PINQ-crisisopvang

PINQ-crisis biedt opvang en crisisinterventie aan slachtoffers van loverboys gedurende een periode van 4 tot 8 weken. De opvang wordt geboden vanuit een beschermd adres. De slachtoffers van mensenhandel zijn een deel van de meisjes die hier worden geholpen. De naam van de crisisopvang is Meisa. In de periode dat het meisje hier verblijft, wordt nagegaan of er sprake is van mensenhandel, wordt haar situatie in kaart gebracht en wordt er aan de hand hiervan een advies gegeven of, en zo ja, welke  vervolghulp nodig is. Zowel het meisje als haar ouders krijgen intensieve begeleiding. Belangrijke doelen in de aanpak zijn de afname van de crisis, het herstellen van de veiligheid en het creëren van een situatie waarin behandeling mogelijk is.


Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen is een training voor opvoeders van een (complex) getraumatiseerd kind (0 tot 18 jaar). Opvoeden met kennis van trauma vergroot het vertrouwen van het kind in eigen capaciteiten, vergroot het gevoel van veiligheid en het gevoel de moeite waard te zijn. Opvoeders leren technieken en vaardigheden om het gedrag en disfunctionele opvattingen van het kind te veranderen en leren manieren om de opvoedingsstress te verminderen. De training bestaat uit 8 wekelijkse sessies van twee uur.


Ouderschap met liefde en grenzen

Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) is een intensief, relatief kortdurend behandelprogramma voor gezinnen met jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die matig tot ernstige externaliserende gedragsproblemen vertonen en bij wie sprake is van (dreigend) delictgedrag. Er is sprake van problematische en verstoorde gezinsrelaties in combinatie met (ernstige) opvoedingsonmacht bij ouders/opvoeders. Het primaire doel van OLG is het herstellen van verstoorde relaties in het gezin en het verbeteren van opvoedingscompetenties waardoor gedragsproblemen verminderen en ook (de kans op) recidive vermindert. Dit gebeurt door de gezinsstructuur te herstellen en de affectie en zorgzaamheid te vergroten. OLG maakt hierbij gebruik van een systeemgerichte, oplossingsgerichte en cognitief gedragsmatige aanpak. De interventie start met zes groepsbijeenkomsten, parallel aan deze groepsbijeenkomsten worden ook individuele gezinsgesprekken aangeboden.


ART Aggression Replacement Training

Aggression Replacement Training (ART) is een multimodale cognitieve gedragstherapeutische interventie die deelnemers op een andere manier leert te reageren dan met agressief gedrag in situaties waarin ze boos worden. Het gaat om een verbeterde zelfcontrole in situaties die boosheid oproepen, met prosociaal gedrag  in plaats van agressief gedrag. ART wordt in Nederland binnen verschillende settings toegepast: scholen, jeugdreclassering, HALT, jeugd-ggz, (forensische) jeugdzorg. ART is een training in groepsverband, die gebruik maakt van rollenspelen. Boosheidcontroletechnieken en sociale vaardigheden worden voorgedaan en geoefend, zodat deelnemers deze vervolgens in de eigen leefwereld kunnen toepassen. Verder wordt er via gestructureerde ‘peergroup’-discussies gewerkt aan het veranderen van de gewelddadige denkstijlen van deelnemers.


VertrekTraining

De VertrekTraining is een individuele training van tien weken waarin een jongere intensieve begeleiding krijgt bij het realiseren van een gezond toekomstperspectief. De VertrekTraining kenmerkt zich door een outreachende aanpak. De benadering is kracht- en oplossingsgericht. De VertrekTrainer stimuleert de jongere om de eigen toekomst vorm te geven, eigen doelen te bepalen en zoveel mogelijk zelf te doen en steunt waar nodig, zodat het gevoel van competentie wordt vergroot. De interventie is zodoende activerend, sluit aan bij de doelen en motivatie van de jongere en tracht binnen een korte periode een aantal concrete resultaten te bewerkstelligen. Het uiteindelijke doel van de VertrekTraining is het bevorderen van zelfstandige deelname aan de samenleving.


Kortdurende Video-Hometraining (K-VHT) in gezinnen met jonge kinderen

Kortdurende video-hometraining (K-VHT) is een preventieve methodiek die wordt ingezet bij ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, die spanning ervaren in de opvoeding. Centraal in de methodiek staat het bekijken en bespreken met de ouders van korte video-opnames van de ‘alledaagse omgang’ thuis, waarbij de focus ligt op de initiatieven van het kind en het contact tussen ouders en kind. Waar gewenst of nodig wordt aanvullend uitleg gegeven door de VHT-er over de ontwikkeling van het kind. Het effect is dat de ouders de behoeftes van hun kind begrijpen en vervolgens beter in staat zijn om sensitief en responsief te reageren op hun kind. Dit bevordert en herstelt het contact en daarmee een gezonde (sociaal-emotionele) ontwikkeling bij het kind. De methodiek omvat acht huisbezoeken, met drie video-opnames en drie reviews.  


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.