• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Agenda

Mulock Houwer-lezing 2017

16 november 2017 - Lezing


Tijd:

16:00 – 18.30 uur (vanaf 15.30 uur ontvangst met koffie en thee)

Locatie:

Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden

Kosten:

Gratis. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meldt u tijdig aan.

Ik meld me aan

Vermaatschappelijking jeugdhulp vroeger en nu

Kees Bakker verzorgt dit jaar de zevende Mulock Houwer-lezing. Eerder dit jaar droeg hij zijn functie als bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut - vanwege pensionering - over. Op basis van historisch materiaal, cijfers, actuele ontwikkelingen en bijna 50 jaar ervaring in de jeugd- en kennispraktijk reflecteert Bakker in zijn lezing op de vermaatschappelijking van de jeugdhulp.

Vermaatschappelijking

Vermaatschappelijking van jeugdhulp staat voor het streven om de hulp zoveel mogelijk in het alledaagse leven te integreren. Een streven dat eigenlijk al vanaf begin vorige eeuw een krachtige drijfveer is in de vernieuwing van de zorg voor jeugd. Steeds net even anders en met wisselende motieven. Ook het gedachtengoed van Mulock Houwer past in die beweging. Het adagium minder tehuisopvoeding en uithuisplaatsingen tegenover meer ambulante hulp in de eigen omgeving, zien we bijvoorbeeld ook terug begin jaren negentig vorige eeuw met het zo-zo-zo-zo-beleid (hulp zo dichtbij, zo tijdig, zo kort en zo licht als mogelijk) en recent met de transformatie van de zorg voor jeugd.

Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad

Het nieuwe jeugdbeleid hangt nauw samen met de transitie van de verzorgingsstaat naar verzorgingsstad en participatiesamenleving. Maar, zo zal Bakker betogen, moeten we ons vanuit sociaal-pedagogisch perspectief niet afvragen of er toch geen sprake is van hitting the targets, but missing the point?

Voor meer informatie kunt u bellen met Daniëlle de Jong van Defence for Children, telefoonnummer 071 516 09 80, info@defenceforchildren.nl.

Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer

De naam van de lezing verwijst naar de invloedrijke doener en denker Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer (1903-1985), die in de geschiedenis van de kinderbescherming en de jeugdzorg een grote rol speelde en veel aandacht had voor het kind en zijn sociale omgeving. Wie zich verdiept in het gedachtegoed van Daan Mulock Houwer zal verrast zijn door de actuele betekenis van zijn werk.

Mulock HouwerMulock Houwer wierp vragen op als: moet je kinderen wel uit huis plaatsen? Verdient een pleeggezin niet de voorkeur boven een instelling? Als een kind in een instelling opgroeit, moeten ouders en kinderen dan niet betrokken worden bij de zorg en de opvoeding? En, waarom komen we pas in actie als gezinsproblemen of kinderen al helemaal ontspoord zijn in plaats van dat we preventieve maatregelen nemen? Ook onderwerpen als de verkokering van het stelsel, de verantwoordelijkheidspedagogiek en zelfbestuur door gestichtskinderen gingen Mulock Houwer aan het hart. Allemaal thema's die vandaag de dag nog steeds herkenbaar zijn, maar die - mede dankzij hem - al in de eerste helft van de vorige eeuw werden aangezwengeld.

Mulock Houwer was een man van de praktijk. Hij groeide op in particuliere, verzuilde opvoedingsgestichten waar straffen en onderdrukken het opvoedingsklimaat bepaalden en trok van pleeggezin naar pleeggezin. Ervaringen die hem er niet van weerhielden of misschien juist stimuleerden om halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw een lange carrière in de jeugdzorg te beginnen. Eerst bij diverse instellingen voor jeugdigen die niet thuis konden wonen, later onder andere als hoofd van het Nationaal Bureau voor de Kinderbescherming. Mulock Houwer predikte dus geen hervormingen van achter zijn bureau maar bracht veranderingen en verbeteringen tot stand die voortvloeiden uit zijn ervaringen in de praktijk.

Om het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg meer aandacht te geven in de huidige jeugdzorg en kinderbescherming, organiseren het Nederlands Jeugdinstituut, Pro Juventute en het Kinderrechtenhuis jaarlijks de Mulock Houwer-lezing. De lezing is altijd in de week van de dag dat in 1979 het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind inging. De Canon Zorg voor de Jeugd Nederland ondersteunt dit initiatief.

Rebel with a cause

Maurice van Lieshout schreef in 2011 het boekje Rebel with a cause, als aanzet voor een biogafie over het leven van Daan Mulock Houwer en het belang van zijn werk als pionier in de jeugdsector.

Eerdere lezingen


De Mulock Houwer-lezing is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut en Defence for Children in samenwerking met Pro Juventute, de Hogeschool Leiden en de Canon Sociaal Werk.

Logo Defence for Children
Logo Pro juventute
Logo Canon Jeugdzorg
Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.