• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Richtlijnen

Meldcode

De verplichte meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld bestaat uit een stappenplan waarin staat wat een professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Meer informatie vindt u op de pagina Werken met de meldcode.

Richtlijnen

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen.

Auteurs:

R. Vink, A. Broerse, M. Kamphuis

Autorisatie:

NVO, BPSW en NIP

In beheer bij:

Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

In de Richtlijn Kindermishandeling staat de veiligheid van jeugdigen voorop. Doel van deze richtlijn is om professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming een gedragen (wetenschappelijk onderbouwd) fundament te bieden voor het handelen bij (mogelijke) kindermishandeling. De richtlijn gaat in op zowel lichamelijke als emotionele verwaarlozing en mishandeling, op seksueel misbruik en op een combinatie van deze vormen. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Auteurs:

R. Vink, M. de Wolff, A. Broerse, N. Heerdink et al.

Autorisatie:

AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vormt in deze richtlijn de kapstok voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Daarnaast wordt in deze richtlijn het signaleren en handelen bij specifieke thema’s rond kindermishandeling besproken. Het is belangrijk dat JGZ-professionals kennis hebben van deze signalen en risicofactoren en weten hoe te handelen wanneer die bij jeugdigen en hun ouders voorkomen. Deze richtlijn helpt hen daarbij.

Auteurs:

A. Klein-Ikkink, M. Boer-Boonekamp, M. de Bont et al.

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Het doel van deze richtlijn is de signalering en aanpak van kindermishandeling te verbeteren door betere samenwerking tussen huisartsen en jeugdgezondheidszorg (JGZ). De richtlijn geeft aanbevelingen voor het maken van samenwerkingsafspraken op lokaal niveau op het gebied van kindermishandeling. De richtlijn wordt momenteel herzien. De richtlijn is ontwikkeld voor huisartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen.

Auteurs:

Onbekend

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Deze richtlijn is geeft hulpverleners in de somatische en geestelijke gezondheidszorg een leidraad voor de dagelijkse praktijk van familiaal huiselijk geweld (FHG) bij kinderen en volwassenen. Familiaal huiselijk geweld is intentioneel of impulsief geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd.  Deze richtlijn heeft een algemeen karakter en kan gebruikt worden om beroepsspecifieke richtlijnen te formuleren. De richtlijn besteedt specifieke aandacht aan het omgaan met kinderen of jongeren die te maken hebben met familiaal huiselijk geweld.

Zoek naar meer richtlijnen voor de jeugdsector in de databank Richtlijnen.

Vragen?

Marjolein Lantinga is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.