• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Ontwikkelingen

Aanscherping meldcode

Er komt een aanscherping van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Professionals hebben in stap 5 van die meldcode nu de keus tussen melden of hulp inroepen. Professionals moeten een vermoeden van kindermishandeling bij Veilig Thuis melden als zij constateren dat er in hun ogen sprake is van ernstige mishandeling. Hierdoor kan Veilig Thuis meldingen met elkaar in verband brengen en ingrijpen als dat nodig is. Professionals bepalen via nieuwe beroepsnormen zelf wanneer sprake is van ernstige mishandeling. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) komt met dit beleidsvoornemen op advies van Jan-Dirk Sprokkereef, onafhankelijke deskundige op het terrein van hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld.

Kamerbrief over Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Gemeente verantwoordelijk voor terugdringen huiselijk geweld

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het realiseren en in stand houden van een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), Veilig Thuis genoemd. De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) en de Steunpunten Huiselijk Geweld zijn samengevoegd tot één organisatie om te zorgen voor meer samenhang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Veilig Thuis is geen aanbieder van jeugdhulp, maar moet zorgen dat de benodigde hulp op gang komt.
Bij Veilig Thuis kunnen slachtoffers, daders en omstanders terecht voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis heeft een eigen website.
Op de website van de rijksoverheid vindt u informatie over de aanpak van kindermishandeling in het dossier Kindermishandeling.

Regiovisie Aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling

Voor een goede en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring is gezamenlijk regionaal beleid is nodig. De (centrum)gemeenten maken daarom Regiovisies. Dit is geen wettelijke verplichting, maar wel een afspraak die door het ministerie wordt gemonitord. Er wordt in beginsel gewerkt vanuit de bestaande constructie met 35 centrumgemeenten. Vanwege samenhang met de thema’s jeugd en veiligheid kan ook samenwerking met gemeenten / regio’s buiten het eigen centrumgemeente-gebied nodig zijn.

Ondersteuning: RegioAanpak Veilig Thuis

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Federatie Opvang (FO) en VWS hebben het landelijk ondersteuningsprogramma RegioAanpak Veilig Thuis opgezet. Dit programma ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van regionale beleidsplannen. Het programma neemt de obstakels weg die belemmeren dat gemeenten hun verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk kunnen nemen. Er is een handreiking voor het maken van een Regiovisie, vastgesteld door een stuurgroep van VWS, Federatie Opvang en VNG.
Tevens heeft de VNG voor gemeenten de Handreiking deskundigheid huiselijk geweld en kindermishandeling gemaakt met daarin de taken die nodig zijn voor een sluitende aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. En welke kennis, houding en vaardigheden daarvoor nodig zijn.

Fysieke veiligheid en seksueel geweld

Fysieke veiligheid en bescherming van kinderen tegen seksueel geweld krijgen aparte aandacht in het actieplan Kinderen veilig. Zo wil de overheid dat signalerings- en risicotaxatie-instrumenten expliciet aandacht besteden aan de fysieke veiligheid van jonge kinderen. Ook moet de uitwisseling van informatie tussen de medische sector en de jeugdzorg verbeteren en moet de forensisch-medische expertise vaker worden ingezet bij vermoedens van kindermishandeling. Verder wordt er specifiek actie ondernomen om kinderpornografie in te dammen. Een Taskforce ziet toe op de uitvoering van het actieplan.

Huisvestingwet: urgentie voor slachtoffers van geweld

De nieuwe Huisvestingwet die per 1 januari 2015 is ingegaan  is van groot belang voor de cliënten van de vrouwenopvang. Deze wet regelt dat alle gemeenten urgentie moeten verlenen aan slachtoffers van geweld die in de opvang verblijven (artikel 12). Gemeenten hoeven niet te werken met een urgentiesysteem als er geen schaarste aan woonruimte is (bij ongeveer 50% van de gemeenten). Als gemeenten een urgentiesysteem hebben moeten ze slachtoffers van huiselijk geweld voorrang geven. Gemeenten mogen hier niet van afwijken en geen bindingseisen stellen.

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.