• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Effectiviteit van jeugdinterventies

Professionalisering

Wil de jeugdsector zijn kwaliteit verbeteren, dan moeten de kennis, de rol en de positie van de beroepskracht versterkt worden. Sommige deelsectoren werken daar al aan.

Voor- en vroegschoolse educatie

In de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) draagt vooral het project 'VVersterk' bij aan de professionalisering. VVersterk wordt gecoördineerd door onderzoeks- en adviesbureau Sardes en biedt duizenden leidsters in peuterspeelzalen en de kinderopvang de mogelijkheid een introductie- of verdiepingscursus te volgen in VVE. Ook komen er VVE-modules voor studenten van pabo's en regionale opleidingscentra. Meer informatie vindt u op www.vversterk.nl.

Jeugdwelzijnswerk

Gemeenten verwachten in toenemende mate dat kinder- en jongerenwerkers een bijdrage leveren aan het oplossen van ingewikkelde maatschappelijke problemen. Kinder- en jongerenwerkers zelf hebben de ambitie om kinderen en jongeren te begeleiden en te helpen. Het is echter de vraag of de beroepskrachten al voldoende zijn toegerust voor deze opdracht.

Bevordering van de professionalisering van jongerenwerkers

De mate van professionalisering van het jongerenwerk is laag, gemeten op de vijf dimensies van de Amerikaanse socioloog Eliot Freidson: er is nog onvoldoende 'body of knowledge' (geheel van systematisch geordende en samenhangende kennis en methodieken, instrumenten en technieken) en nog onvoldoende controle van de arbeidsmarkt, de arbeidstaken en de opleiding en training voor jongerenwerkers. Daarnaast is de beroepsideologie nog onvoldoende vastgelegd, bijvoorbeeld in de vorm van een beroepscode.
Wel bestaan er inmiddels diverse projecten die de professionalisering van jongerenwerkers moeten bevorderen.
Verder is sinds twee jaar de Beroepsvereniging Jongerenwerk actief (BV Jong); meer informatie daarover vindt u op www.jongerenwerker.nl.

Jeugdgezondheidszorg

In de jeugdgezondheidszorg is hard gewerkt aan de richtlijn- en standaardontwikkeling door en voor beroepskrachten. Dat past in het streven gebruik te maken van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de uitvoering van het uniforme deel van het Basistakenpakket JGZ. De notitie 'Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg' van de Richtlijnadviescommissie vormt daartoe de opmaat. De richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg vindt u op de site van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

De beroepsverenigingen Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) hameren voortdurend op het professionaliseringsbeleid voor de jeugdgezondheidszorg. Vanuit de koepels is met steun van ZonMw de laatste jaren het kwaliteitsproject 'Beter voorkomen' uitgevoerd, dat gericht is op versterking van de 'evidence based' kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg.

Jeugdhulp

In de jeugdhulp is een uitgebreid actieprogramma opgezet voor de verdere professionalisering van beroepskrachten. Het actieprogramma werkt onder meer aan de versterking van de beroepsverenigingen, de verbetering van de mogelijkheden voor scholing en bijscholing, en de invoering van tuchtrecht. Meer informatie vindt u in het dossier Professionalisering.

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.