• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Effectiviteit van jeugdinterventies

Doel: uitgangspunten en wegen bieden voor effectiever werken

Kennis gebruiken en ontwikkelen

In de kinderdagopvang krijgen kinderen een taalstimuleringsprogramma aangeboden. Werkt dit programma? Doen de kinderen het bijvoorbeeld later op school beter? In een Centrum voor Jeugd en Gezin werkt men toe naar een pakket van programma’s voor opvoedingsondersteuning. Waar is aan te zien dat dit pakket de gewenste resultaten oplevert? En heeft de jeugdhulp goede aanpakken in huis voor jeugdigen met gedragsproblemen?

Doelen en kernboodschappen

In de preventie, het onderwijs, de opvoedingsondersteuning en de jeugdhulp moet effectief gewerkt worden. Daar is iedereen het over eens. Met dit dossier wil het Nederlands Jeugdinstituut antwoord geven op de vraag langs welke weg effectief werken in de praktijk gestalte kan krijgen. Centraal staan daarbij drie kwesties die in de praktijk, bij beleidsmakers en bij wetenschappers veel in de belangstelling staan:

Over welke effectieve interventies kunnen professionals beschikken?
Dit dossier laat zien welke veelbelovende en werkzame interventies er ontwikkeld zijn. Daarnaast toont het dossier uitkomsten van zogeheten 'wat werkt-studies'. Deze geven informatie over het effectief handelen in bepaalde werkvelden of bij bepaalde doelgroepen. Wat werkt bijvoorbeeld over het algemeen bij kinderen met gedragsproblemen? Professionals beschikken met dit alles over een schat aan informatie.

De 'wat werkt-studies' geven belangrijke aanwijzingen voor het effectieve handelen. De interventies in de databanken zijn voorbeelden van goede 'verpakkingen' van deze aanwijzingen.

Hoe is de effectiviteit van het werk in de praktijk te meten?
Het meten van de effectiviteit helpt duidelijk te maken waar verbetering nodig is: meten is weten. Daarnaast is het belangrijk dat het een gewoonte wordt om de resultaten van het werk in de praktijk standaard te monitoren. Het dossier laat zien hoe dat gestalte kan krijgen. De algemene boodschap daarin is dat het meten van effecten essentieel is, maar dat er tijd nodig is om een gedegen antwoord op de effectvraag te krijgen. 

Op welke manier is de effectiviteit van de praktijk verder te ontwikkelen?
Bij het verder ontwikkelen van de effectiviteit van de praktijk spelen professionalisering, methodiekontwikkeling en implementatie een rol. Het is van belang dat de preventie en de jeugdhulp meer met 'evidence-based' interventies gaan werken. Dat alleen is echter nog geen garantie voor succes. Het gaat er niet alleen om dat professionals de regels volgens bewezen-effectieve interventies uitvoeren. Die regels passen niet altijd bij praktijksituaties. Praktijkwerkers zijn niet alleen consumenten van kennis over 'wat werkt', maar ook producenten.

De kernboodschap is: het gaat uiteindelijk om de effectief werkende professional of - meer algemeen - om effectieve hulp. Een samenspel tussen het 'top-down' implementeren van kennis en het 'bottom-up' blootleggen en uitwisselen van wat werkt in de praktijk is essentieel.

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.