• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Beschermende factoren

Mishandeling en verwaarlozing

Beschermende factoren kunnen bescherming bieden tegen de risicovolle situaties die mogelijk leiden tot kindermishandeling en de negatieve invloeden van kindermishandeling op het kind. Beschermende factoren bij de opvoeder kunnen kindermishandeling voorkomen. Beschermende factoren bij het kind en de omgeving kunnen bescherming bieden tegen de gevolgen van kindermishandeling.

Bij de opvoeder

Ondanks de aanwezigheid van veel risicofactoren blijken ouders hun kind soms niet te mishandelen of te verwaarlozen. Een aantal beschermende factoren zorgen ervoor dat er toch geen kindermishandeling plaatsvindt. Beschermende factoren bij de opvoeder vormen als het ware een buffer, ze geven ouders veerkracht ondanks negatieve omstandigheden.

Beschermende factoren bij de opvoeder die kindermishandeling kunnen voorkomen:

 • Kennis over opvoeding en ontwikkeling;
 • Het hebben van een harmonieuze relatie met de partner;
 • Zich bewust zijn van de eigen jeugdervaringen en de invloed daarvan op het eigen handelen;
 • Praktische en emotionele steun vanuit het sociale netwerk;
 • Warmte en affectie van de ouder;
 • Veilige hechting;
 • Bereidheid om hulp te accepteren.

Bij het kind

Niet alle kinderen ondervinden (ernstige) nadelige gevolgen door kindermishandeling. Dit heeft te maken met beschermende factoren bij het kind en de omgeving. Deze beschermende factoren bieden bescherming tegen het ontstaan van (ernstige) gevolgen bij het kind door kindermishandeling.

Beschermende factoren bij het kind die kunnen beschermen tegen de gevolgen van kindermishandeling:

 • Zelfwaardering en zelfvertrouwen;
 • Bovengemiddelde intelligentie;
 • Goede interpersoonlijke vaardigheden (sociale competentie);
 • Ego-veerkracht;
 • Makkelijk temperament;Het besef dat je zelf ook kunt bijdragen aan het voorkómen en oplossen van problemen (interne locus of control);
 • Het vertrouwen in de eigen capaciteiten om zelf te kunnen bijdragen aan het voorkomen en oplossen van problemen (self-efficacy).

In de omgeving

Beschermende factoren in de omgeving die kunnen beschermen tegen de gevolgen van kindermishandeling:

 • Positieve relaties met leeftijdsgenoten;
 • Positieve onderlinge relaties in het gezin;
 • Prakisch en emotioneel ondersteunend sociaal netwerk voor ouders en jeugdige;
 • Binding met de gemeenschap, kerk en school.

Beschermende factoren bij seksueel misbruik

Over beschermende factoren bij seksueel misbruik is nog weinig bekend, maar een paar factoren lijken een gunstig effect te hebben op de gevolgen van seksueel misbruik:

 • Gevoel van eigenwaarde en sociale vaardigheden;
 • Steun van de niet-misbruikende ouder, meestal de moeder, of andere belangrijke volwassenen. Een kind dat zich gesteund voelt, laat minder symptomen zien en herstelt sneller dan een kind dat die steun niet ervaart;
 • Een gezinsklimaat met een sterke onderlinge betrokkenheid, een positief probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en een duidelijke gezinsorganisatie dragen bij aan een betere verwerking van het misbruik.

Meer informatie

Risicofactoren en beschermende factoren bij kindermishandeling
Oorzaken en achtergronden van problematische ontwikkeling

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.